ОРНІТОЛОГІЧНА КОНЦЕПТОСФЕРА ВЕТНОГРАФІЇ ТА ЛІТЕРАТУРІ (на матеріалі праці І.Нечуя-Левицького “Світогляд українського народу” та поетичних творів Василя Голобородька)

Архів, Випуск 57 (2019)

Наталія Науменко
д-рфілол. наук, проф., Національний університет харчових технологій, Київ

Анотація

Проаналізовано поезії Василя Голобородька, опубліковані 1999 та 2013 р., як принципи актуалізації теоретичних положень Івана Нечуя-Левицького, викладених у праці “Світогляд українського народу”. Актуальність цієї роботи зумовлено потребою комплексного дослідження етнографічних розвідок у зіставленні з сучасними художніми творами, розширенням парадигми новітнього літературознавчого аналізу, зокрема порівняльного.

Ключові слова: світогляд, природа, птах, оповідь, символ

Файли для завантаження

Завантажити

DOI: https://doi.org/10.17721/2520-6346.3(57).127-140

Список використаної літератури

7.НауменкоН.В.Жанрово-стильовапалітразбіркиВасиляГолобородька "Білікімнатні рослини"/Н.В.Науменко// Літературознавчі студії. – 2015. – Вип.44,ч.2.–С.57–68. 8.НауменкоН.В.Образмакросвітуумікросвітіхудожньоготвору:символ уформозмістовомуполіукраїнськоїновеликінцяХІХ–початкуХХстоліть: монографія/Н.В.Науменко.–К.,2013.–356с. 9.Науменко Н.В.Серпантинні дороги поезії: природа та тенденції розвитку українськоговерлібру:монографія/Н.В.Науменко.–К.,2010.–518с. 10.Нечуй-ЛевицькийІ.С.Світоглядукраїнськогонароду.Ескізукраїнської міфології/І.С.Нечуй-Левицький.–К.,2003.–144с. 11.Образки зжиття:новели,оповідання, нариси/ упоряд.М.Федака. –Л., 1989.–292с. 12. Огієнко І.Дохристиянськівіруванняукраїнського народу/І.Огієнко. – К.,1994.–424с. 13.Антонич Б.-І. Велика гармонія : модерністична поезія ХХстоліття /Б.-І.Антонич;упоряд.,передм.,прим.Д.Павличка.–К.,2003.–350с. 14. Пастух Т. В. Поезія як свято мови. Етимологія "Українських птахів" В.Голобородька/Т.В.Пастух//Дзвін.–2003.–№3.–С.148–152. 15.ПогрібнийА.Г.Класикинезовсімзапідручником/А.Г.Погрібний.–К., 2000.–136с. 16.ПоходзілоМ.У.ІванНечуй-Левицький/М.У.Походзіло.–К.,1966.–128с. 17.Українська література (до 20-х рр. ХХст.): Ізвершин та низин: дитяча енцикл./В.О.Шевчук.–К.,2006.–592с. 18.Франко І.Ювілей ІванаЛевицького(Нечуя)/І.Франко//Зібр.творів:у 50т./І.Франко.–К.,1982.–Т.35.–С.370–376. 19.ХлебниковВ.В.Творения/В.В.Хлебников.–М.,1986.–752с. 20.LeśmianB.Szkiceliterackie/B.Leśmian.–Warszawa,1959.–540s.