ОСМИСЛЕННЯ ОБРАЗУ ДІВЧИНИ ЧЕРЕЗ СИСТЕМУ ДУХОВНИХ ЦІННОСТЕЙ В ОПОВІДАННІ П. КУЛІША ОРИСЯ

Архів, Випуск 59 (2020)

Л. Б. Стрюк, канд. філол. наук, проф., Г. М. Шалацька, канд. філол. наук, доц.,
Криворізький державний педагогічний університет, Кривий Ріг, Криворізький національний університет, Кривий Ріг

Анотація

Представлено орієнтовну систему духовних цінностей, синтезовану на основі наукових праць із філософії, літературознавства, психології та педагогіки, у якій виокремлено такі провідні вектори: синкретичні працінності; абсолютні, загальнолюдські, народно-релігійні, християнські, моральні, естетичні, етичні, гуманістичні, індивідуальні, соціальні, культурні, екзистенційні, когнітивно-інтелектуальні, вольові, чутливоемоційні, гедоністичні, родинні, вітальні, суспільні, утилітарні, валеоекологічні цінності. Досліджено особливості осмислення письменником образу патріархальної дівчини через систему духовних цінностей в оповіданні Орися. Визначено основні підходи автора у процесі художнього моделювання позитивного образу.

Ключові слова: система духовних цінностей, образ дівчини, ідеал, авторська позиція, моделювання образу.

Файли для завантаження

Завантажити

DOI: https://doi.org/10.17721/2520-6346.1(59).167-181

Список використаної літератури

Голомб Л. Духовно-ціннісні орієнтації в художньому мисленні Лесі Українки-лірика / Л. Голомб // Наук. вісн. Ужгород. ун-ту. – 2008. – Вип. 19. – С. 44–50. Денисюк І. Розвиток української малої прози XIX – початку XX ст. / І. Денисюк. – К., 1981. – 216 с. Івашків В. Орися П. Куліша в контексті творчих пошуків письменника 1840- х років / В. Івашків // Слово і час. – 2004. – № 5. – С. 3–17. Івашків В. Художня, літературознавча і фольклористична парадигма ранньої творчості Пантелеймона Куліша / В. Івашків. – Л., 2009. – 447 с. Куліш П. Орися / П. Куліш // Українська література ХІХ століття : хрестоматія / упоряд. Н. М. Гаєвська. – К., 2006. – С. 264–268. Лімборський І. Сентименталізм в українській літературі / І. Лімборський. – Черкаси, 2009. – 148 с. 7. Літературознавча енциклопедія : у 2 т. / авт.-уклад. Ю. І. Ковалів. – К., 2007. – Т. 1. – С. 608. Сюй Ліша. Образ жінки у малій прозі Пантелеймона Куліша / Ліша Сюй // Укр. літературознавство. – 2013. – Вип. 77. – С. 176–184. Нахлік Є. Пантелеймон Куліш: особистість, письменник, мислитель : у 2 т. / Є. Нахлік. – К., 2007. – Т. 2. – 462 с. Нахлік Є. Українська романтична проза 20–60-х років ХІХ століття / Є. Нахлік. – К., 1988. – 318 с. Панченко Л. Цінність як філософська інтенція буття людини / Л. Панченко // Вища освіта України. – 2002. – № 4. – С. 33–37. Сергєєва В. Про роль духовного катарсису у формуванні загальнолюдських цінностей / В. Сергєєва // Педагогіка і психологія. – 2002. – № 4. – С. 13–19. Сізова К. Дві Орисі: семантичні паралелі та зв'язок із фольклорною традицією / К. Сізова // Слово і час. – 2007. – № 7. – С. 83–86. Скуратівський Л. Питання духовності як філософська та методична проблема / Л. Скуратівський // Укр. мова і л-ра в шк. – 2004. – № 5. – С. 5–7. Стасевська О. Духовні цінності і соціокультурна ідентичність: проблема взаємообумовленості / О. Стасевська // Вісн. Нац. ун-ту Юридична академія України імені Ярослава Мудрого. Серія : Філософія. – 2016. – № 4 (31). – С. 113–122. Сулима-Блохина О. Квітка і Куліш – основоположники української новели / О. Сулима-Блохина // Вибране. Поезії. Новелістика. Наукові та публіцистичні розвідки / О. Сулима-Блохина. – К., 1995. – 286 с. Шалацька Г. Жіночий образ у системі духовних цінностей української прози та драматургії першої половини ХІХ ст. : дис. ... канд. філол. наук : 10.01.01 / Г. Шалацька. – Х., 2012. – 243 с. Яценко М. Романтизм / М. Яценко // Історія української літератури ХІХ ст. / за ред. М. Т. Яценка : у 3 кн. – К., 1995. – Кн. 1. – С. 240–312.