ОСМИСЛЕННЯ ТВОРЧОСТІ Г. СКОВОРОДИ В ЕМІГРАЦІЙНІЙ ГУМАНІТАРИСТИЦІ

Випуск 63-2 (2022)

Г. О. Бандура, канд. філол. наук, доц. Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ
Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ

Анотація

Здійснено огляд публікацій про творчість Г. Сковороди в українській зарубіжній гуманітаристиці. Відзначено, що еміграційний читач мав змогу ознайомитися з творчістю і філософією Г. Сковороди з нечисленних публікацій українських видавництв за рубежем (“Сад Божественних пісень”, “Байки харківські”, “Катехизис або початкові двері до християнських чеснот”). Інформація про Г. Сковороду була неодмінною складовою освіти учнівської молоді (підручники Ю. Любінецького, В. Радзикевича). Ширшому колу читачів пропонувався його життєпис (М. Ковалинський, А. Котович, Д. Чуб). Аналізуються праці про Г. Сковороду літературознавців (Д. Чижевський), філософознавців (Д. Козій, В. Олексюк, Д. Чижевський, В. Шаян), релігієзнавців (Г. Удод, І. Флоринський).
Ключові слова: сковородознавство, еміграція, філософія, література, релігія.

Файли для завантаження

Завантажити

DOI: https://doi.org/10.17721/2520-6346.2(63).15-28

Список використаної літератури

Козій Д. Три аспекти самопізнання у Сковороди // Сучасність. 1972. № 12. С. 66–79. URL: https://diasporiana.org.ua/periodika/2943-suchasnist-1972-ch-12/ 2. Котович А. Григорій Савич Сковорода український філософ XVIII ст. Нью-Йорк : Українська Православна Церква в ЗДА; Науково-Богословський Інститут, 1955. 36 с. URL: https://diasporiana.org.ua/ukrainica/kotovych-a-grygorijsavych-skovoroda-ukrayinskyj-filosof-xviii-st/ 3. Любінецький Ю. Українська література. Детройт : Школа Українознавства, 1994. 180 с. URL: https://diasporiana.org.ua/?s=Любінецький+Ю.+ 4. Митрович К. Портрет Сковороди // Сучасність. 1972. № 11. С. 44–55. URL: https://diasporiana.org.ua/periodika/2942-suchasnist-1972-ch-11/ 5. Олексюк В. Григорій Сковорода – християнський філософ // Володимир Олексюк. До проблем доби обману мудрости: Збірка філософічних студій . Чикаго : УКАО "Обнова", 1975. С. 15–51. URL: https://diasporiana.org.ua/ ideologiya/7240-oleksyuk-v-do-problem-dobi-obmanu-mudrosti/ 26 6. Радзикевич В. Історія української літератури. Ч. 1: Давня і середня доба. Мюнхен : Вернигора, 1947. 92 с. URL: https://diasporiana.org.ua/literaturoznavstvo/ 8986-radzikevich-v-istoriya-ukrayinskoyi-literaturi-ch-1-davnya-i-serednya-doba/ 7. Удод Г. Сковорода і православна церква. Вінніпег–Саскатун : Видано коштом Відділу Союзу Українок Канади ім. Ольги Кобилянської в Саскатуні, 1971. 47 с. URL: https://diasporiana.org.ua/religiya/2094-udod-g-o-g-s-skovoroda-ipravoslavna-tserkva/ 8. Флоринський І. Григорій Сковорода – предтеча українського євангелізму. Торонто : National Publishers Limited, 1956. 71 с. URL: https://diasporiana.org.ua/ ideologiya/5098-florinskiy-i-grigoriy-skovoroda-predtecha-ukrayinskogo-evangelizmu/ 9. Чижевський Д.І. Історія української літератури (від початків до доби реалізму). Нью-Йорк : Українська Вільна Академія Наук у США, 1956. 511 с. URL: https://diasporiana.org.ua/literaturoznavstvo/3704-chizhevskiy-d-istoriyaukrayinskoyi-literaturi/ 10. Чижевський Д. Фільософія Г.С. Сковороди. Варшава, 1934. 233 с. (Праці Українського Наукового Інституту. Т. ХХІV). URL: https://diasporiana.org.ua/ miscellaneous/6762-chizhevskiy-d-filosofiya-g-s-skovorodi/ 11. Чуб Д. Життя та філософські погляди Григорія Сковороди (1722–1794) // Дмитро Чуб Люди великого серця (Статті, розвідки, спогади). Мельборн : Ластівка, 1981. С. 13–34. URL: https://diasporiana.org.ua/literaturoznavstvo/ 11557-chub-d-lyudi-velikogo-sertsya-statti-rozvidki-spogadi/ 12. Шаян В. Сковорода – лицар Святої Борні. Лондон–Торонто : Інститут Володимира Шаяна, 1973. 111 с. URL: https://diasporiana.org.ua/ideologiya/2432- shayan-v-skovoroda-litsar-svyatoyi-borni/