ОСОБЛИВОСТІ ДОКУМЕНТАЛІСТИКИ У ТВОРЧОСТІ І. НЕЧУЯ-ЛЕВИЦЬКОГО

Архів, Випуск 57 (2019)

Тетяна Конончук
канд. філол. наук, доц., Академія адвокатури України, Київ

Анотація

Розглянуто особливості документалістики у творчості відомого українського письменника І. Нечуя-Левицького на прикладі таких творів, як “Сокільська гора”, “Роковий український ярмарок” та “Апокаліпсична картина в Києві”. З’ясовано, щописьменник описав реальні факти, події, обставини, наповнив тексти публіцистичними елементами. Зроблено висновок, що його документальним творам притаманна увага до реального факту, реальної події, а також характерна емоційність, образність, авторська присутність.

Ключові слова: реальність, факт, опис, пейзаж, публіцистичність, емоційність.

Файли для завантаження

Завантажити

DOI: https://doi.org/10.17721/2520-6346.3(57).110-123

Список використаної літератури

1. Варикаша М. Література non-fiction: поміж фактом і фікцією [Електронний ресурс] / М. Варикаша // Актуал. пробл. слов'ян. філології. – 2010. – Вип. ХХІІІ, ч. 3. – С. 28–38. – Режим доступу: http://dspace.nbuv.gov.ua /bitstream/handle/123456789/38201/03-Varykasha.pdf. – Назва з екрану. – Дата перегляду: 14.03.17. 2. Галич О. Жанрова система документальної літератури / О. Галич // "Документалістика на порозі ХХІ століття: проблеми теорії та історії", Всеукраїнськанаукова конференція (2003 ; Луганськ). Всеукраїнська наукова конференція "Документалістика на порозі ХХІ століття: проблеми теорії та історії", 18–19 верес. 2003 р. – Луганськ, 2003. – С. 19–36. 3. Здоровега В. Іван Франко і українська публіцистика [Електронний ресурс] /В. Здоровега. – Режим доступу: www.franko.lviv.ua/faculty/jur/publications/ zbirnyk07 /Zbirnyk07_Zdorovega.htm. – Назва з екрану. – Дата перегляду: 01.09.08. 4. Ковалів Ю. Енциклопедія сучасної України [Електронний ресурс] / Ю. Ковалів. – Режим доступу: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=20530. – Назва з екрану. – Дата перегляду: 11.02.16. 5. Михайлин І. Основи журналістики : підручник / І. Михайлин. – К., 2002. – 284 с. 6. Надточій О. Риси публіцистичного типу творчості у романі І. НечуяЛевицького "Хмари" / О. Надточій // "Іван Нечуй-Левицький: постать і творчість", Всеукраїнська наукова конференція (2008 ; Черкаси). Всеукраїнська наукова конференція "Іван Нечуй-Левицький: постать і творчість", 25–27 верес. 2008 р. – Черкаси, 2008. – 550 с. 7. Нечуй-Левицький І. Сокільська гора / І. Нечуй-Левицький // Зібр. творів : у 10 т. / І. Нечуй-Левицький. – К., 1966. – Т. 6. – С. 419–420. 8. Нечуй-Левицький І. Роковий український ярмарок // Там само – Т. 7. – С. 351–358. 9. Нечуй-Левицький І. Апокаліпсична картина в Києві / І. Нечуй-Левицький // Там само. – Т. 8. – С. 259–263. 10. Погрібний А. Повернення Докії Гуменної : передмова / А. Погрібний // Гуменна Д. Діти Чумацького Шляху : у 4 кн. – К., 1998. – Кн. 1. – С. 3–6. 11. Словарь української мови. Упорядкував із додатком власного матеріалу Борис Грінченко. У 4 т. Т. 4. Р–Я. – К., 1997. – 616 с. 12. Федькович Ю. Сокільська княгиня [Електронний режим] / Ю. Федькович // УкрЛіб : Бібліотека української літератури. – Режим доступу: https://www.ukrlib.com.ua/books/printitzip.php?tid=15377. – Назва з екрану. – Дата перегляду: 11.02.16.