ОСОБЛИВОСТІ ПОЕТИКИ ОПОВІДАННЯ П. КУЛІША “ГОРДОВИТА ПАРА”

Архів, Випуск 59 (2020)

С. В. Ленська
д-р філол. наук, доц., Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка, Полтава

Анотація

Оповідання П. Куліша “Гордовита пара” розглянуто в контексті романтичної традиції. Однак сюжет, основні мотиви, образи-персонажі твору, мовленнєва організація тексту переконують у тому, що в поетиці переплітаються елементи романтизму і сентименталізму.

Ключові слова: оповідання, романтизм, сентименталізм, балада, портрет, оповідач, психологізм

Файли для завантаження

Завантажити

DOI: https://doi.org/10.17721/2520-6346.1(59).112-119

Список використаної літератури

Квітка-Основ'яненко Г. Українські повісті / Г. Квітка-Основ'яненко; упоряд., передм., прим. Л. В. Ушкалова. – Х., 2003. – 352 с. Куліш П. Твори : у 2 т. / П. Куліш – К., 1989. – 586 с.; Літературознавча енциклопедія : у 2 т. / авт.-уклад. Ю. І. Ковалів. – К., 2007. – Т. 2. – 624 с. Пахаренко В. Українська література : підруч. для 9-го кл. загальноосвіт. навч. закл. / В. Пахаренко. – К, 2004. – 392 с. Романишина Н. Баладні оповідання "Максим Гримач" Марка Вовчка та "Гордовита пара" П. Куліша : аналіз в аспекті компаративної ґенології / Н. Романишина // Укр. л-ра в загальноосвіт. шк. – 2011. – № 5. – С. 9–13. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/. – Назва з екрану. – Дата перегляду: 20.03.17. Сюй Ліша. Образ жінки у малій прозі Пантелеймона Куліша / Ліша Сюй // Укр. літературознавство. – Львів, 2013. – Вип. 77. – С. 177–184. Сюй Ліша. Художня проза Пантелеймона Куліша у контексті українсько горомантизму : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.01 / Ліша Сюй. – Л., 2015. – 20 с. Янковська Ж. Фольклоризм української літературної прози доби романтизму : дис. … д-ра філол. наук : 10.01.01, 10.01.07 / Ж. Янковська. – Л., 2017. – 466 с.