ОВНА КАРТИНА СВІТУ ПОЕТА (НА МАТЕРІАЛІ ЛІРИЧНИХ ТВОРІВ ОСИПА МАКОВЕЯ)

Архів, Випуск 53-2 (2018)

Анотація

У статті йдеться про презентацію мовної картини світу Осипа Маковея у ліричних творах епохи Першої світової війни за допомогою лексичних засобів. Світоглядні позиції поета нерозривно пов’язані з архетипами мислення українського народу, що сформувалися протягом тисячолітньої його історії і подають національне усвідомлення єдності етносу в духовному, культурологічному, історичному, територіальному аспектах. Автор через власне
бачення соціальних катаклізмів розкриває загальнонаціональну трагедію українців, які не мають власної держави, живуть під ярмом інших народів із заборонами на самовизначення й свободу, змушені брати участь у безглуздій війні один проти одного на рідній землі. Поет декларує один беззаперечний шлях до волі через боротьбу за національне щастя.

Ключові слова: мовна картина світу, тематичне поле, національний архетип.

Файли для завантаження

Завантажити

Список використаної літератури

1. Вайсгербер Й. Л. Родной язык и формирование духа / Й. Л. Вайсбергер. – М., УРСС Эдиториал, 2004. – 232 с. 2. Гердер Й. Г. Избранные сочинения / Й. Г. Гердер. – М., Худ. литература, 1959. – 342 с. 3. Гумбольдт В. фон. Избранные труды по языкознанию / В. фон Гумбольдт. – М. Прогресс, 2000. – 400 с. 4. Гумбольдт В. фон. Язык и философия культуры / В. фон Гумбольдт. – М. Прогресс, 1985. – 452 с. 5. Маковей О. Вибрані твори [Електронний ресурс] / О. Маковей. – Режим доступу: https://onlyart.org.ua/ukrainian-poets/virshi-osypa-makoveya/. 6. Порциг В. Членение индоевропейской языковой области / В. Порциг.– М., 1964. – 334 с. 7. Потебня А. А. Мысль и язык / А. А. Потебня. – К.: Мистецтво, 1993. – 302 с. 8. Юнг К. Г. Архетип и символ / К. Г. Юнг. – М. Ренессанс, 1991. – 304 с. 9. Arndt E. M. Ideen űber die hȍchste historischt Ansicht der Sprach / E. M Arndt. – Rostok- Leipzig, 1805. – 125 s. 10. Fichte J. G. Von der Sprachfähigkeit und dem Ursprűnge der Sprache / J. G. Fichte. – Berlin, 1846. – 111 s. 11. Gabelentz G. von der. Die Sprachwissenschaftґ. ihre Aufgaben, Methoden und bisherigen Ergebnisse. – Leipzig, 1891. – 152 s. 12. Hartmann N. Zur Grundlegung der Ontologie / N. Hartmann – Berlin, 1965. – 42 s.