ПАРОДІЯ І.НЕЧУЯ-ЛЕВИЦЬКОГО “БЕЗПУТТЯ”. ПРОБЛЕМА КРИТИЧНОЇ РЕЦЕПЦІЇ

Архів, Випуск 57 (2019)

Ярослава Вільна
д-рфілол. наук, проф., Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ

Анотація

Проаналізовано минулі та сучасні критичні рецепції пародії І. НечуяЛевицького “Без пуття”. На основі аналізу образного мислення письменника, концепцій його науково-критичних праць “Сьогочасне літературне прямування” та “Українська декаденщина” запропоновано нову інтерпретацію ціннісносмислових параметрів твору.

Ключові слова: реалізм, декаденство, пародія, сатира, інтерпретація, національна самосвідомість

Файли для завантаження

Завантажити

DOI: https://doi.org/10.17721/2520-6346.3(57).26-40

Список використаної літератури

1.Нечуй-Левицький І.Без пуття/І.Нечуй-Левицький// Зібр. творів: у 10 т. /І.Нечуй-Левицький.–К.,1966.–Т.7.–С.294–358. 2.Нечуй-ЛевицькийІ.Українськадекаденщина/І.Нечуй-Левицький//Там само.–Т.10.–С.187–222. 3.Нечуй-ЛевицькийІ.Сьогочаснелітературнепрямуванняабонепотрібність великоруськоїлітературидляУкраїниідляСлов'янщини/І.Нечуй-Левицький.– Павлоград,2010.–68с. 4.БуксН.ВладимирНабоков.Русскиероманы/НораБукс.–М.,2019.–446с. 5.ВінніковаН.Дискурсукраїнськоїлітературноїпародії/Н.Віннікова.–К., 2014.–431с. 6.ГрабовичГ.Семантикакотляревщини/Г.Грабович//Доісторіїукраїнської літератури/Г.Грабович.–К.,2003.–С.291–305. 7.НудьгаГ.Пародіявукраїнськійлітературі/Г.Нудьга.–К.,1961.–173с. 8.РейфилдД.ЖизньАнтонаЧехова/ДональдРейфилд.–М.,2018.–892с. 9.ТарнавськийМ.НечуванийНечуй/М.Тарнавський.–К.,2018.–287с.