ПОЕЗІЯ ІВАНА ФРАНКА “МАМО-ПРИРОДО!..” ЯК ІНВАРІАНТ СУЧАСНОГО НАУКОВОГО ДОСЛІДЖЕННЯ

Випуск 62-1 (2022)

Н. В. Науменко
д-р філол. наук, проф. Національний університет харчових технологій, м. Київ e-mail: lyutik.0101@gmail.com

Анотація

Наукова поезія – різновид поетичної творчості, в якій думка виявляє
нерозривну естетичну єдність раціонального й ірраціонального
першоелементів, а наукова компонента визначає зміст твору, напрям
розвитку ліричної теми. У цій статті зроблено спробу осягнути
формозмістові характеристики поезії Івана Франка “Мамо-природо!..”
з циклу “В плен-ері”, зокрема її композицію та мову як засновки для
створення новітньої парадигми наукового дослідження. Просодичні
елементи, передусім вільновіршову форму та постійну зміну темпоритму
мовлення ліричного оповідача, відтак утверджено як чинники творчого
контакту з реципієнтом, спонуки до самостійного осмислення реальності
в категоріях термінів, запозичених із різних наук.
Ключові слова: наукова поезія, творчість Івана Франка, верлібр,
строфа, образ, розмір, термін.

Файли для завантаження

Завантажити

DOI: https://doi.org/10.17721/2520-6346.1(62).87-97

Список використаної літератури

1. Бунчук Б. І. Віршування Івана Франка. – Чернівці: Рута, 2000. – 308 с. 2. Керлот Х. Э. Словарь символов / пер. с исп. – Москва: REFL-Book, 1994. – 608 с. 3. Корнійчук В. С. Ліричний універсум Івана Франка: горизонти поетики. – Львів: Вид-во Львівського університету, 2004. – 488 с. 4. Костенко Н. В. Українське віршування ХХ століття. – Київ: ВПЦ "Київський університет", 2006. – 287 с. 5. Літературознавча енциклопедія: у 2-х т. Т. 2: Маадай-Кара – Я-Форма / авт.-уклад. Ю. І. Ковалів. – Київ: ВЦ "Академія", 2007. – 624 с. 6. Науменко Н. В. Серпантинні дороги поезії: природа та тенденції розвитку українського верлібру : монографія. – Київ: Видавництво "Сталь", 2010. – 518 с. 7. Семенюк Г. Ф., Гуляк А. Б., Бондарєва О. Є. Версифікація: Теорія і практика віршування. – Київ: ВПЦ "Київський університет", 2008. – 285 с. 8. Сидоренко Г. К. Від класичних нормативів до верлібру. – Київ: Наукова думка, 1980. – 144 с. 9. Ткаченко А. О. Мистецтво слова: Вступ до літературознавства: Підручник для гуманітаріїв. – Київ: ВПЦ "Київський університет", 2003. – 448 с. 10. Фізер І. Психолінгвістична теорія літератури Олександра Потебні. – Київ: Обереги, 1993. – 192 с. 11. Франко І. Я. В плен-ері. Зібрання творів: У 50-ти т. Т. 3: Поезія. – Київ: Наукова думка, 1976. – 448 с. 12. Франко І. Я. Із секретів поетичної творчості. Вибрані твори. – Харків: Ранок, 2003. – 368 с. 13. Шаховський С. М. Майстерність Івана Франка. – Київ: Рад. письменник, 1956. – 252 с. 14. Czerny, Z. Le vers libre français. Poetics – Poetyka – Поэтика. – Warszawa: PWN, 1961. – 216 s.