ПОРІВНЯЛЬНИЙ МЕТОД В ІСТОРИКО-ЛІТЕРАТУРНІЙ КОНЦЕПЦІЇ ІВАНА ФРАНКА: МАСШТАБИ, ПРАВОМІРНІСТЬ, ОБМЕЖЕННЯ

Архів, Випуск 48-1 (2017)

Анотація

На прикладі наукових праць Івана Франка розглядаються його теоретичні міркування про розвиток порівняльного методу в українському літературознавстві кінця ХІХ – початку ХХ ст. і широкі перспективи порівняльних студій для об’єктивної оцінки літературних явищ. Зазначається, що спостереження над порівняльними дослідженнями різних учених давало йому можливість показати відчутні переваги порівняльного методу та недоліки у його застосуванні, акцентувати на використанні різних підходів залежно від матеріалу дослідження.

Ключові слова: метод, напрям,порівняльні студії, школи в літературознавстві, вплив, запозичення, історія літератури.

Файли для завантаження

Завантажити

Список використаної літератури

1. Александрова Г.А. Помежів'я (Українське порівняльне літературознавство кінця ХІХ – першої третини ХХ століття) : Монографія / Галина Александрова – К. : ВПЦ "Київський університет", 2009. – 415 с. 2. Багалій Д. Іван Франко як науковий діяч / Дмитро Багалій // Україна. – 1928. – Ч. 6. – С. 21–42. 3. Веселовский А.Н. Историческая поэтика / А.Н. Веселовский. – М. : Высшая школа, 1989. – 404 с. 4. Войтюк А.Ю. Літературознавчі концепції Івана Франка / А.Ю. Войтюк. – Львів: Вища школа, 1981. – 183 с. 5. Волинський П.К. Методи літературознавчого дослідження в працях І. Франка / Петро Волинський // Радянське літературознавство. – 1966. – № 5. – С. 66–87. 6. Грушевський М.С. Історія української літератури: в 6 т., 9 кн. / Михайло Грушевський. – К. : Либідь, 1993–1996. – Т. І / [упоряд. В.В. Яременко; авт. передм. П.П. Кононенко; приміт. Л.Ф. Дунаєвської]. – 1993. – 392 с. (Літературні пам'ятки України). 7. Грушевський М. Святий Климент у Корсуні, причинок до історії старохристиянської легенди, написав Іван Франко // Літертурно-науковий вісник. – 1906. – Т. ХХХV. – Кн. VІІ. – С. 174–175. 8. Дашкевич Н.П. Постепенное развитие науки истории литератур и современные ее задачи / Н.П. Дашкевич // Унив. изв. – 1887. – № 10. – С. 723–747. 9. Драгоманов М. Замітки про систематичне виданнє творів української народної словесности / М. Драгоманов // Розвідки Михайла Драгоманова про українську народню словесність і письменство: в 4 т. – Львів, 1899. – Т. І. – С. 95–102. 10. Комарова Л.Г. Социокультурный контекст возникновения сравнительноисторического метода / Л.Г. Комарова, Л.С. Сычева // Методологические проблемы науки. – Новосибирск, 1986. – С. 95–105. 11. Колесса Ф. Історія української етнографії. – К.: Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології імені М.Т. Рильського НАН України. 2005. – 368 с. 12. Листування Івана Франка та Михайла Драгоманова. – Львів, ВЦ ЛНУ імені Івана Франка, 2006. – 564 с. 13. Петров В. Методологічно-світоглядові напрями в українській етнографії ХІХ–ХХ ст. / В. Петров // Енциклопедія українознавства. Загальна частина. – К., 1994. – Т. 1. – С. 184–187. 14. Франко І. Curriculumvitae / Іван Франко // Зібр. творів : у 50 т. – К. : Наук. думка, 1976–1986. – Т. 29. – 1981 (далі цитуємо за цим виданням, вказуючи том, рік і сторінки). – С. 77–82. 15. Франко І. В.М. Истрин. К вопросу о гадательных псалтырях. По поводу книги М. Сперанского "Гадания по псалтыри", Спб., 1899 (Летопись Историко-филологического общества при Императорском Новороссийском университете, ІХ, стор. 153–202) / Іван Франко // Додаткові томи до Зібраннятворів у п'ятдесяти томах / Т. 54. К., 2010.– С. 387–394. 16. Франко І. В.П. Клингер. Сказочные мотивы в истории Геродота (Университетские известия київські, 1902, ХІ, ст. 1–109) / Іван Франко // Додаткові томи до Зібрання творів у п'ятдесяти томах // Т. 54. – К., 2010. – С. 395–402. 17. Франко І. Відповідь критикові "Перебенді" / Іван Франко // Т. 27. – 1980. – С. 308–311. 18. Франко І. Двіш коли в фольклористиці (По поводу сьомого тому "Wisly"/ Іван Франко // Т. 29. – 1981. – С. 416–424. 19. Франко І. Етнологія та історія літератури / Іван Франко // Т. 29. – 1981. – С. 273–282. 20. Франко І. З народознавчого товариства/ Іван Франко // Т. 53. – К., 2008. – С. 472–473. 21. Франко І. Інтернаціоналізм і націоналізм у сучасних літературах / Іван Франко // Т. 31. – 1981.– С. 33–44. 22. Франко І. Історія української літератури. Ч. 1. Від початків українського письменства до Івана Котляревського / Іван Франко // Т. 40. – 1983. – С. 7–430. 23. Франко І. К объяснению одной колядки / Іван Франко // Т. 28. – 1980. – С. 218. 24. Франко І. Найновіші напрями в народознавстві / Іван Франко // Т. 45. – 1985. – 254–267. 25. Франко І. Нове видання поем М. Макаровського / Іван Франко // Т. 32. – 1981. – С. 18–20. 26. Франко І. Нові праці про Україну. А. А. Потебня. "Объяснение малорусских и сродных народных песен", т. ІІ ; Н.П. Дашкевич. "Отзыв о сочинении г. Петрова "Очерки истории украинской литературы ХІХ стол. " і др. / Іван Франко // Т. 27. – 1980. – С. 187-195. 27. Франко І. Передмова (до видання "Апокрифи і легенди з українських рукописів. Том ІІ. Апокрифи новозавітні. А. Апокрифічнієвангелія". Львів, 1899 / Іван Франко // Т. 38. – 1983. – С. 80-166. 28. Франко І. Передмова до збірки "Галицькі народні казки" / Іван Франко // Народна проза у записах Івана Франка / зібрав та впорядкував Василь Сокіл. – Львів, 2006. – 112 с. 29. Франко І. Передмова [до книжки "Посмертні писання Митрофана Дикарєва з поля фольклору й міфології. Львів, 1903] / Іван Франко // Т. 34. – 1983. – С. 459–466. 30. Франко І. Писання І.П. Котляревського в Галичині / Іван Франко // Т. 31. – 1981. – С. 321–334. 31. Франко І. Пісня про правду і неправду / Іван Франко // Т. 43. – 1986. – С. 280–352. 32. Франко І. План викладів історії літератури руської. Спеціальні курси. Мотиви] (к. 1894–1895) / Іван Франко // Т. 41. – 1984. – С. 24–73. 33. Франко І. Поступ славістики у Віденськім університеті / Іван Франко // Т. 31. – К., 1981. – С. 7–10. 34. Франко І. Святий Климент у Корсуні / Іван Франко // Т. 34. – 1981. – С. 7–347. 35. Франко І. Студії на полікарпаторуського письменства ХVІІ–ХVІІІ вв. / Іван Франко // Т. 32. – 1981. – С. 371–426. 36. Франко І. Сучасні діячі слов'янської науки. Микола Савич Тіхонравов. До портерета / Іван Франко // Житє і слово. – 1894. – Рік І. Книга 2. – С. 285–288. 37. Франко І. "Тополя" Т. Шевченка / Іван Франко // Т. 28. – 1980. – С. 73–88. 38. Франко І. "Угорська казка" Вацлава Потоцького і "Псякрев" / Іван Франко // Т. 28. – 1980. – С. 305–318. 39. Франко І. Шевченко і критики / Іван Франко // Т. 35. – 1982. – С. 234–247. 40. Франко І. Юбилейный сборник в честь Всеволода Федоровича Миллера, изданный его учениками и почитателями под. редакцией Н. А. Янчука/Іван Франко // Т. 33. – К., 1982. – С. 107–113. 41. Франко І. Юльян Яворский. Громовые стрелки. Очерки из истории южно-русского фольклора / Іван Франко // Т. 31. – 1981. – С. 123–26.