Про нас

Науково-теоретичний збірник «Літературознавчі студії»

Рік заснування: 2001 р. Електронна версія: 2015.

Тематика: висвітлення теоретичних та прикладних проблем сучасного літературознавства

Головний редактор:  Ірина Покровська .

Наукова індексація:ISSN 2520-6354 (Online), ISSN 2520-6346 (Print)
Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 16157-4629Р від 11.12.2009 р.

Фахова реєстрація:  Наказ Міністерства освіти і науки України № 1471 від 26.11.2020 (додаток 3)

Періодичність: двічі на рік

Мови видання: українська, англійська

Засновник: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут філології 

Проблематика видання – у Збірнику презентуються результати досліджень з таких літературознавчих галузей: історії літератури та теорії літератури, компаративістики, поетики художньої творчості та ін. сучасних напрямів літературознавства.

Цілі видання:

  • презентувати результати актуальних літературознавчих досліджень та нові наукові концепції учених України та інших країн;
  • впроваджувати актуальні ідеї літературознавчої рецепції класичного та сучасного письменства України та світу;
  • сприяти розвитку неонапрямів літературознавства;
  • забезпечувати обмін актуальною науковою інформацією між провідними літературознавцями України та світу;
  • розвивати українське літературознавство в контексті загального соціогуманітарного простору.

ПОЛІТИКА ВІДКРИТОГО ДОСТУПУ

Редакційна колегія дотримується принципу відкритого доступу до результатів досліджень, сприяючи вільному поширенню наукової інформації та глобальному обміну знаннями задля загального суспільного прогресу. Зміст видання знаходиться у вільному доступі та є безкоштовним для користувача, який може вільно читати, завантажувати, копіювати та розповсюджувати його з науковою та навчальною метою з обов’язковим зазначенням авторства.

Етика публікацій

Редакційна колегія у своїй діяльності притримується рекомендацій Комітету з етики публікацій (The Committee on Publication Ethics (COPE)), видавництва «Elsevier», норм Цивільного кодексу України, Закону України «Про авторське право і суміжні права», Закону України «Про освіту», «Етичного кодексу університетської спільноти» Київського національного університету імені Тараса Шевченка, зокрема відносно рівності всіх статей і авторів для головного редактора, редколегії та рецензентів; конфіденційності; оригінальності пропонованого матеріалу та плагіату; конфліктів інтересів.

Редакційна колегія залишає за собою право відхиляти матеріали, які не відповідають стандартам МОН України, а також вимогам до публікацій у наукових періодичних виданнях, зареєстрованих у міжнародних наукометричних базах даних.  

ЕТИЧНІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ РЕДАКЦІЙНОЇ КОЛЕГІЇ

Редколегія відповідає за своєчасне видання Збірника. Редколегія приймає остаточне рішення щодо публікації статті у виданні. Статті оцінюються за їхнім змістом, незалежно від раси, статі, сексуальної орієнтації, релігійних переконань, етнічного походження, громадянства, політичних уподобань їхніх авторів. Відхиляються статті, що не відповідають тематиці й вимогам видання, подані до інших наукових видань, а також ті, що містять раніше опубліковані результати дослідження. Надіслані статті не повертаються і не можуть бути надруковані в інших наукових виданнях. Редколегія зберігає за собою право на необхідне редагування статей зі збереженням головних позицій, висновків і стилю автора. Редколегія дотримується виконання авторських прав. Редколегія розглядає усі випадки порушень правил наукової етики, конфлікту зацікавлень (автора дослідження й рецензента / автора дослідження та інших осіб) і плагіату. У разі, якщо сторони не дійшли згоди, конфлікт може бути розглянуто в суді. Редколегія зберігає конфіденційність щодо авторства статей та інформації, яка в ній міститься.

ЕТИЧНІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ АВТОРІВ

Автор подає статтю оригінальну за змістом і раніше не публіковану, повністю відповідає за новизну та достовірність результатів свого дослідження.

Стаття має бути оформлена відповідно до визначених виданням вимог.

Усі запозичення з інших праць повинні бути оформлені у вигляді цитат із зазначенням першоджерела відповідно до існуючих вимог. Наявність неоформлених запозичень, плагіат у будь-якій формі неприйнятні.

Про помічені в статті помилки та неточності автор мусить негайно повідомити редколегію.

Автор зобов’язаний попереджати редколегію про наявність реального чи потенційного конфлікту інтересів.

РЕЦЕНЗУВАННЯ

Усі подані статті проходять обов’язковевнутрішнє та зовнішнє (подвійне “сліпе”) рецензування.

Відгук рецензента має бути об’єктивним та аргументованим.

У разі невідповідності проблематики статті кваліфікації рецензента, останній мусить відмовитися від рецензування.

Пріоритетними нормами для рецензента є повага до права автора на інтелектуальну власність та конфіденційність статті, що унеможливлює розкриття і використання вміщеної в ній інформації.

Рецензент повинен повідомити редколегію про можливий конфлікт інтересів.

Рецензент може запропонувати статтю: 1) рекомендувати до друку; 2) рекомендувати до друку після доопрацювання; 3) відмовити в рекомендації друку. Остаточне рішення щодо рекомендації до друку приймається відповідальним редактором видання.

Рецензент зобов’язаний своєчасно подавати відгук на статтю.

Форма рецензування