ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ВІРШОЗНАВЧОЇ ТЕРМІНОСИСТЕМИ (НА ПРИКЛАДІ ОПОЗИЦІЇ “ДОЛЬНИК – ПАУЗНИК”)

Архів, Випуск 48-2 (2017)

Анотація

Простежено історію та взаємодію термінів “дольник” і “паузник”,
показано зв’язок терміна “паузник” із паузною теорією вірша. Акцентовано увагу на хибності цієї теорії й недоцільності використання терміна “паузник”. Показано суперечності в застосуванні віршознавчих термінів у українських джерелах.

Ключові слова: термін, терміносистема, дольник, паузник, тонічний вірш.

Файли для завантаження

Завантажити

Список використаної літератури

1. Антощенков Г.Н. Дольники в системе русского стихосложения // Русская советская поэзия и стиховедение. – М., 1969. – С. 185–191. 2. Белый Андрей Собрание сочинений. Символизм. Книга статей / Общ. ред. В. М. Пискунова.– М.: Культурная революция; Республика, 2010. – 527 с. 3. Бобров С. Трехдольный паузник у Пушкина // Бобров С. Новое в стихосложении Пушкина. – М.: Музагет , 1915. 4. Гаєвський С. Теорія поезії / С. Гаєвський. – Вид. 2-е, перероб. й доп. – Харків, 1924. – 128 с. 5. Гаспаров М.Л. Русский трехударный дольник ХХ века / М.Л. Гаспаров // Теория стиха / под ред. В.Е. Холшевникова. – Л., 1968. – С. 59–106. 6. Дарчук Н.П. Термін у лінгвістичній інформатиці : навч. посібник / Н.П.Дарчук, В.М. Сорокін. – К.: ВПЦ "Київський університет", 2013. – 143 с. 7. Качуровський І. Нарис компаративної метрики / Ігор Качуровський, Український вільний університет; серія "Підручники", ч. 8. – Мюнхен, 1985. – 119 с. 8. Квятковский А. Поэтический словарь. – М.: Сов. энциклопедия, 1966. –376 с. 9. Колмогоров А.Н., Прохоров А.В. О дольнике современной русской поэзии (Статистическая характеристика дольника Маяковского, Багрицкого, Ахматовой) / А.Н. Колмогоров, А.В. Прохоров // Вопросы языкознания. – 1964. – № 1. – С. 75–85. 10. Костенко Н.В. Українське віршування ХХ століття : навч. посіб. / Н.В. Костенко. – 2-ге вид., випр. та допов. – К. : Вид.-полігр. центр "Київський університет", 2006. – 287 с. 11. Краткий словарь литературоведческих терминов : Пособие для учащихся средней школы. ред.-сост. Л.И. Тимофеев, С.В. Тураев М. : Просвещение, 1978. – 223 с. 12. Крохмальна Галина До питання еволюції української літературознавчої терміносистеми // Вісник Нац. ун-ту "Львівська політехніка". Серія "Проблеми української термінології". – 2011. – № 709. – С. 84–87.– Режим доступу: http://ena.lp.edu.ua:8080/bitstream/ntb/11859/1/19.pdf. 13. Лесин В.М., Пулинець О.С. Словник літературознавчих термінів / В.М. Лесин, О.С. Пулинець. – 2-е вид., перероб. і доп. – К. : Рад. шк., 1965. – 432 с. 14. Лесин В.М., Пулинець О.С. Словник літературознавчих термінів / В.М. Лесин, О.С. Пулинець. – 3-тє вид. перероб. і доп. – К. : Рад. шк., 1971. – 486 c. 15. Литературный энциклопедический словарь/ Под общ. ред. В.М. Кожевникова, П.А. Николаева. – М. : Сов. энцикл., 1987. – 750, [2] с. 16. Літературознавчий словник-довідник / [ред. Р.Т. Гром'яка, Ю.І. Коваліва, В.І. Теремка]. – 2-ге вид., випр., оновл. – К. : ВЦ "Академія", 2007. – 752 с. 17. Павлова В. Исследование стиха методами экспериментальной фонетики //Теория стиха / под ред. В.Е. Холшевникова. – Л., 1968. – С. 211–217. 18. Руденко О. Пауза і склад як елементи ритмічного мовлення / О. Руденко // Українське мовознавство. – 2010. – Вип. 40. – С. 9–16. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Um_2010_40_4. 19. Сельвинский И. Студия стиха. – М. : Сов. писатель, 1962. – 348 с. 20. Словарь литературоведческих терминов / [ред.-сост. Л.И. Тимофеев, С. В. Тураев]. – М. : Просвещение, 1974, 509 с. 21. Ткаченко А.О. Мистецтво слова: Вступ до літературознавства. Київ: Київський університет, 2003. – 448 с. 22. Українська літературна енциклопедія. – Т. 2. "Д–К". – К. : Українська Радянська енциклопедія, 1990. – 576 с. 23. Шенгели Г. Практическое стиховедение/ Г. Шенгели. – Изд. 2-е., испр. и доп. – Л.: Прибой, [1926]. – 119 с. 24. Шенгели Г. Техника стиха. Практ. стиховедение. / Г. Шенгели. – [Изд. 3, перер.]. М.: Сов. писатель, 1940. – 136 с. 25. Шенгели Г. Техника стиха / Г. Шенгели / [предисл. Л.И. Тимофеева]. – М. : Гослитиздат, 1960. – 312 c. 26. Якубський Борис Наука віршування. – К. : ВПЦ "Київський університет", 2007. – 207 с.