ПСИХОФОНОСЕМАНТИКА ВЛАСНИХ НАЗВУ РОМАНІ ВАСИЛЯ ЗЕМЛЯКА “ЛЕБЕДИНА ЗГРАЯ”ЯК ОЗНАКА СИСТЕМИНАЦІОНАЛЬНОГО АРХЕТИПУ УКРАЇНЦІВ

Випуск 64-1 (2023)

Олександр Холод, д-р філол. наук
Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, Івано-Франківськ

Анотація

Мета дослідження полягала в з’ясуванні психофоносемантики власних назв у романі Василя Земляка “Лебедина зграя” як ознаки системи національного архетипу українців. Серед методів була обрана концепція холізму (загальний метод); аналіз і синтез, дедукція та індукція, кількісноякісний метод, метод узагальнення й класифікації (загальнонаукові методи) й опитування, контент-аналіз за одиницею “слово” (галузеві методи).
Методика передбачала виписування в бланк опитування 46 власних імен із тексту роману Василя Земляка “Лебедина зграя” і розсилання респондентам завдяки соціальним мережам “Facebook”, “Telegram”, “Viber” і безкоштовній електронній пошті “Freemail”. Отримані 23 заповнені бланки були проаналізовані.
Результати дослідження дозволили констатувати: у власних назв, що зустрічаються в романі Василя Земляка “Лебедина зграя”, зафіксовано психофоносемантичні ознаки. Згадані ознаки мають подібність до тих, що притаманні визначенням й описам ознак системи архетипів, які пропонували свого часу українські письменники, педагоги, психологи, енциклопедисти, культурологи й філософи Г. Сковорода, М. Гоголь, П. Куліш, П. Юркевич, О. Кульчицький, Д. Чижевський.

Ключові слова: психофонесамантичні ознаки, звукобукви, звукосполучення, національний архетип українців.

Файли для завантаження

Завантажити

DOI: https://doi.org/10.17721/2520-6346.1(64).156-179

Список використаної літератури

 1. Александер Поуп. (2023, квітень 02). In Wikipedia. https://uk.wikipedia.org/ wiki/Александер_Поуп
 2. Бодріяр Ж. Симулякри і симуляція. Пер. з фр. В. Ховхун. К.: Вид-во Соломії Павличко "Основи", 2004. 230 с.
 3. Власні назви (2023, квітень 06). In Wikipedia. https://uk.wikipedia.org/wiki/ Власні_назви
 4. Гоголь Н. Выбранные места из переписки с друзьями. САНКТЪПЕТЕРБУРГ: Типография Департамента внъшней торговли, 1847.
 5. Гоголь Н. В. Авторская исповедь. Гоголь Н.В. Полное собрание сочинений: в 14 т. / АН СССР; Ин-т рус. лит. (Пушкин. Дом). М.: Изд-во АНСССР, 1937–1952.
 6. Журавлев А. П. Звук и смысл, 1991. 160 с.
 7. Земляк В. Вибране: Романи, оповідання / Вступ. слово О. О. Сизоненка; упоряд. Б. О. Прокопенка. К. : Україна, 2013. 720 с.
 8. Киркач В. Н., Левченко Э. Н. Роль имени в этнической культуре. Наука. Релігія. Суспільство. № 2. 2008. С. 251–259.
 9. Комрат Е. П. Женские и мужские имена и святые покровители. Донецк: ООО ПКФ "БАО". 2007. 256 с.
 10. Кравченко Э. А. Звукоподобие имен как структурообразующий фактор поэтонимосферы. Вісник Донецького національного університету. Сер. Б: гуманітарні науки. Вип. 1–2. 2014. С. 134–140.
 11. Кримський С. Б. Архетипи. Енциклопедія Сучасної України [Електронний ресурс] / Редкол.: І. М. Дзюба, А. І. Жуковський, М. Г. Железняк [та ін.] ; НАН України, НТШ. К.: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2001. Режим доступу : https://esu.com.ua/article-44787
 12. Кулиш П. Хуторская философия и удаленная от света поэзия. Санкт[1]Петербург: Типография товарищества "Общественная польза", 1879. 305 с.
 13. Кульчицький О. Світовідчування українця. Українська душа. Відп. ред. В. Храмова. К.: Фенікс, 1992. С. 48–65.
 14. Лисий І. Куліш Пантелеймон Олександрович. Філософська думка в Україні: Біобібліографічний словник. К., 2002. С. 112–114.
 15. Манжелей И.В., Потапов В.Н. Субъекты и среда физического воспитания и спорта. Берлин: Директ-Медиа, 2017. 194 с.
 16. Немеш Л. М. Пол и консонанты. Пол и его маркировка в речевой деятельности / Сост. Е. Н. Шовгеля. Кривой Рог: МИЦ ЧЯКП, 1996. 197 с.
 17. Петров В. Хуторянство і Европа (Листи Куліша з-за кордону р. 1858-го). Життя й революція. 1926. № 7. С. 71–79.
 18. Письма П. Кулиша к В. Тарновскому [батькові]. Киевская старина. 1898. Т. LXІ. Апрель. С. 107–131.
 19. Письма П. Кулиша к Д. Каменецкому. Киевская старина. 1898. Т. LXІ. Июнь. С. 366–394.
 20. Письма П. Кулиша к И. Хильчевскому. Киевская старина. 1898. Т. LX. Январь. С. 84–149.
 21. Письма П. Кулиша к О. Бодянскому. Киевская старина. 1898. Т. LX. Февраль. С. 283–313.
 22. Система (2022, квітень 30). In Wikipedia. https://uk.wikipedia.org/wiki/Система
 23. Сковорода Г. Кольцо. Дружеский Разговор о Душевном Мире. Повна академічна збірка творів; За ред. Л. Ушкалова; НАН України, Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка, Ін-т філософії ім. Г. С. Сковороди [та ін.]. Едмонтон; Торонто: Вид-во Канад. ін-ту укр. студій ; Харків: Майдан, 2011. С. 559–606.
 24. Хигир Б. Имя – твоя судьба. Харьков: АРС ЛТД – АСПЕКТ, 1995. 192 с.
 25. Холізм (2023, квітень 09). In Wikipedia. https://uk.wikipedia.org/wiki/Холізм
 26. Холод А. М. Мужские и женские речевые картины мира: Монография. Днепропетровск: Пороги, 1997. 229 с.
 27. Холод О. М. ЗМІ як діагностичний інструмент утворення іміджу за допомогою аналізу "звукових малюнків" мовлення політиків. Наукові записки Інституту журналістики : науковий збірник. За ред. В. Різуна; КНУ імені Тараса Шевченка. К., 2004. Т. 15. Квітень-червень. С. 118–124.
 28. Холод О. М. Фоносемантичний потенціал трьох поезій Осипа Маковея (кореляція поєднання агресивних консонант та коефіцієнтів семантико[1]семіотичних маркерів). Літературознавчі студії: зб. наукових праць. Вип. 2(53). 2018. С. 234–252.
 29. Холод О. Психолінгвістичні маркери інмутації суспільства (на прикладі аналізу сполук частотних звукобукв у текстах україномовної преси 1917 року). Психолінгвістика, 27(2), 2020, С. 314–343. https://doi.org/10.31470/2309-1797-2020-27-2-314-343
 30. Чижевський Д. Нариси з історії філософії на Україні. К., 1992. С. 110–138.
 31. Юркевич П. Серце і його значення в духовному житті людини за вченням слова Божого. Історія філософії України. Упор. М. Ф. Тарасенко, М. Ю. Русин та ін. К., 1993. С. 341–348.
 32. Brown, R. W., Black, A. H., & Horowitz, A. E. (1955). Phonetic symbolism in natural languages. The Journal of Abnormal and Social Psychology, 50(3), 388–393. https://doi.org/10.1037/h0046820
 33. Butler, Raleigh Anne (2017). Cross-Linguistic Phonosemantics. Chancellor's Honors Program Projects. https://trace.tennessee.edu/utk_chanhonoproj/2068
 34. Hoshi, H., Kwon, N., Akita, K., & Auracher, J. (2019). Semantic Associations Dominate Over Perceptual Associations in Vowel-Size Iconicity. i-Perception, 10(4), 2041669519861981. https://doi.org/10.1177/2041669519861981
 35. Klink R. R. & Wu L. (2014). The role of position type and combination of sound symbolism imbeds in brand names. Marketing Letters : A Journal of Research in Marketing, 13–24. https://doi.org/10.1007/s11002-013-9236-3
 36. Klink R. R. (2000). Creating brand names with meaning: the use of sound symbolism. Marketing Letters : A Journal of Research in Marketing, 5–20. https://doi.org/10.1023/A:1008184423824
 37. Pavlo Berest (2023, квітень 04). Український національний архетип. Блог. https://texty.org.ua/archive-blogs/54522/Ukrajinskyj_nacionalnyj_arkhetyp-54522/
 38. Sound symbolism. (2023, January 30). In Wikipedia. https://en.wikipedia.org /wiki/Sound_symbolism
 39. Whissell, C. (1999). Phonosymbolism and the emotional nature of sounds: evidence of the preferential use of particular phonemes in texts of differing emotional tone. Perceptual and motor skills, 89(1), 19–48. https://doi.org/10.2466/pms.1999.89.1.19
 40. Whissell, C. (2004). "The sound must seem an echo to the sense": Pope's use of sound to convey meaning in his translation of Homer's Iliad. Perceptual and motor skills, 98(3 Pt 1), 859–864. https://doi.org/10.2466/pms.98.3.859-864
 41. Yorkston, E., & Menon, G. (2004). A Sound Idea: Phonetic Effects of Brand Names on Consumer Judgments. Journal of Consumer Research, 31, 43–51.
 42. Kholod, Oleksandr (2023): Kholod_O_Data_for_the_article_Psychophone_ Semantics_2023. figshare. Dataset. https://doi.org/10.6084/m9.figshare. 22788407.v1
 43. Kholod, Oleksandr, Data for the article by Oleksandr Kholod "Psychophone semantics of proper names in Vasyl Zemlіak's novel "Flock of Swans" as a sign of the national archetype system of Ukrainians" r Paper Title] (2023, May 01). Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=