РЕАЛІЗМТАМІФОЛОГІЗМУТВОРЧОСТІ ІВАНАНЕЧУЯ-ЛЕВИЦЬКОГО (наматеріаліповісті”Старосвітськібатюшкитаматушки”)

Архів, Випуск 57 (2019)

Галина Жуковська
канд. філол. наук, доц., Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ

Анотація

Досліджено особливості художнього втілення міфологічних (біблійних й античних) мотивів та образів у повісті-хроніці Івана Нечуя-Левицького “Старосвітські батюшки та матушки”, виявлено функції міфопоетики в художньому тексті, вивчено співвідношення міфологізму та реалізму. Зауважено, що Іван Нечуй-Левицький як майстер реалістичної прози у своєму творі правдиво відтворив щоденне життя і побут селян Богуславщини першої половини ХІХ ст. Доведено, що використання міфологічних образів і мотивів у наративній структурі реалістичної повісті є виразним засобом розкриття характерів і життєвих ситуацій.

Ключові слова: реалізм, міфологізм, міфопоетика, міфологічний інтертекст, міфологічний образ, міфологічний мотив.

Файли для завантаження

Завантажити

DOI: https://doi.org/10.17721/2520-6346.3(57).77-96

Список використаної літератури

1.БілецькийО. ІванСеменовичЛевицький (Нечуй)/О.Білецький// Зібр. пр.:у5т./О.Білецький.–К.,1965.–Т.2.–С.318–367 2.ВласенкоВ.ХудожнямайстерністьІ.С.Нечуя-Левицького/В.Власенко. –K.,1969.–184с. 3.Іванченко Р. Іван Нечуй-Левицький: нарис життя і творчості / Р.Іванченко.–К.,1980.–147с. 4.КрутіковаН.Розкритакнигажиття/Н.Крутікова//Нечуй-ЛевицькийІ. Зібр.творів:у10т./І.Нечуй-Левицький.–K.,1965.–Т.1.–С.5–50. 5.МіщукР. Співець душі народної: до 150-річчя від дня народження І.С.Нечуя-Левицького/Р.Міщук.–К.,1987.–49с. 6.Нечуй-Левицький І. Життєпись Івана Левицького (Нечуя), написана ним самим/І.Нечуй-Левицький//Зібр.творів:у10т./І.Нечуй-Левицький.–К.,1968. –Т.10.–С.343–348. 7.Нечуй-ЛевицькийІ.Старосвітськібатюшкиіматушки/І.Нечуй-Левицький //Тамсамо.–Т.4.–С.38–322. 8.Нечуй-ЛевицькийІ.Сьогочаснелітературнепрямовання/І.Нечуй-Левицький //Історіяукраїнськоїлітературноїкритикиталітературознавства:хрестоматія: у3кн.–К.,1998.–Кн.2.–С.212–222. 9.Нямцу А.Е. Легендарно-мифологические структуры в славянских и западноевропейскихлитературах/А.Е.Нямцу.–Черновцы,2001.–208с. 10.ПриліпкоІ.ДуховенствовукраїнськійпрозіХІХ–початкуХХІ:художня рецепціятаінтерпретація/І.Приліпко.–К.,2014.–482с. 11.Сивкова І. Жанрово-стильова природа повісті Івана Нечуя-Левицького "Старосвітськібатюшкиіматушки"/І.Сивкова//ІванНечуй-Левицький:постать ітворчість:зб.пр.Всеукраїн.наук.конф.–Черкаси,2008.–С.151–167. 12.ФранкоІ.Стареіновевсучаснійукраїнськійлітературі/ І.Франко//Зібр. творів:у50т./ І.Франко.–К.,1982.–Т.35.–С.91–111. 13.ФранкоІ.ЮвілейІванаЛевицького(Нечуя)/І.Франко//Тамсамо.–Т.370–376. 14.Фрис І.МіфологічніконцепціїXXст.:оглядпроблеми [Електроннийресурс] /І.Фрис//Київ. полоніст.студії. – 2012. –Т. 19. – С. 377–382. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/kps_2012_19.–Назвазекрану.–Датаперегляду:15.03.16.