Порядок оформлення статей

Обов’язковими вимогами до поданих на розгляд редколегії матеріалів є точність наведених фактів, цитат і покликань на всі використані джерела.


Шрифт Times New Roman, 14-й кегль; міжрядковий інтервал – 1,5; абзацний відступ – 1,5 см. (не застосовувати замість нього табуляції або пропусків). Поля: верхнє, нижнє, праве – 2 см., ліве – 2,5 см.


Порядок розташування:
1. Класифікаційний індекс Універсальної десяткової класифікації (УДК) – зліва.
2. Інформація про автора/авторів – у наступному рядку праворуч: ініціали, прізвище – жирним шрифтом, в тому ж рядку звичайним шрифтом науковий ступінь, вчене звання, у наступному рядку – місце роботи (назва установи чи організації, її місцезнаходження), назва країни (для іноземних авторів), e-mail.
3. Назва публікації (має стисло відображати зміст і за формою бути зручною для складання бібліографічних описів і здійснення бібліографічного пошуку) – великими літерами, жирним шрифтом.
4. Через рядок – анотація мовою публікації (600–800 знаків); 12-й кегль, курсив. Ключові слова (не менше 5) з нового рядка.
5. Текст статті (обсяг – від 7 до 22 сторінок).
6. Список використаних джерел в алфавітному порядку (відповідно до вимог нового ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання»); 12-й кегль.
7. Транслітерований латиницею список використаних джерел (REFERENCES); 12-й кегль.При відтворенні українського тексту керуватися Постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 2010 р. № 55 «Про впорядкування транслітерації українського алфавіту латиницею» ( http://ukrlit.org/transliteratsiia ).
8. Анотація англійською мовою (не менше 1800 знаків; 12-й кегль, курсив) включно з перекладеною інформацією про автора (справа) та назвою статті (по центру).
9. Дата надходження авторського оригіналу до редакційної колегії.

Покликання на джерело цитування оформляти у квадратних дужках, напр.: [2, с. 26], де 2 – номер джерела, 26 – номер сторінки.


Лапки уніфікувати за зразком – «…»; розрізняти тире ( – ) і дефіс ( – ).


Для аспірантів, студентів і викладачів без наукового ступеня обов’язковою є рецензія наукового керівника, де мають бути визначені актуальність і новизна дослідження.


Статті надсилати на електронну адресу: litstudii.ukrainian@gmail.com як текстовий файл без переносів у словах та інтервалів між абзацами: редактор Microsoft Word, назва документа – латиницею (прізвище та ініціал автора, дата), напр.: Pohrebennyk_V._22-11-19. В окремому файлі (Pohrebennyk_V._Abstract_22-11-19) продублювати розширену англомовну анотацію українською мовою та вказати інформацію про автора: прізвище, ім’я, по батькові (повністю), місце роботи або навчання (українською й англійською), контактний телефон, e-mail.


Матеріалів, у яких не дотримано цих вимог та норм чинного правопису, редакція розглядати не буде.

Завантажити приклад