“РЕЛІГІЯ БАТЬКІВ МОЇХ”: ЕТНОМЕНТАЛЬНА АУРА
“ЛІСОВОЇ ПІСНІ” ЛЕСІ УКРАЇНКИ

Випуск 61-2 (2021)

Я. І. Гарасим
д-р філол. наук, проф., Львівський національний університет імені Івана Франка, Львів

Анотація

Проаналізовано етико-естетичні джерела та художню специфіку
“Лісової пісні” крізь призму національної самобутности української
ментальности. Простежено, як у результаті мистецького поєднання
“жіночого” (Р. Кирчів) жанру поліської “лісової” пісні з народними
переказами про персонажів поетичного міфологічного світу витворилася
синкретична модель драматичного твору Лесі Українки, що має
натурфілософські риси календарно-обрядової поезії, метаморфічні
прикмети української казки та напружений динамізм народної драми.
Зазначено, що хаотизмові засвоєних ще з дитинства міфологічних уламків
авторка надала композиційної стрункості та ідейно-етичної викінченості,
зберігши водночас етноестетичні основи художнього моделювання дійсності.
Зосереджено увагу на етноестетичній несприйнятливості потворного в
українців, що стало однією з причин творення наскрізного образу драми феєрії, її своєрідної ідеологеми – краси. Естетизовано саме під художнім
впливом цієї світоглядної абстракції демонологічні образи-персонажі
Перелесника, Куця, потерчат, злиднів, Марища. Наголошено на тому, що
важливою мистецькою рисою етноестетичної ґенези досліджуваного
літературного шедевру поетеси є його всепроникна циклічність, округлість,
вінкоподібність, антиконечність, що проявляється на рівнях жанру,
композиції, структури образу.
Ключові слова: етноестетика, натуроцентризм, національна експресія,
драма-феєрія, циклічність, часопростір, міфологізм, художнє моделювання
дійсности.

Файли для завантаження

Завантажити

DOI: https://doi.org/10.17721/2520-6346.2(61).28-36

Список використаної літератури

1. Куліш П. Погляд на усну словесність українську // П. Куліш. Твори : у 6 т. – Львів, 1910. – Т. 6. 2. Поліщук Я. Міфологічний горизонт українського модернізму / Я. Поліщук. – Вид. друге, доп., перероб. – Івано-Франківськ, 2002. – С. 353–377. 3. Сапронов П. Культурология. Курс лекций по теории и истории культуры / П. Сапронов. – СПб, 1998. 4. Скупейко Л. Міфопоетика "Лісової пісні" Лесі Українки / Л. Скупейко. – К. : Фенікс, 2006. – 416 с. 5. Українка Леся. Поезія. Драматичні твори /Леся Українка. – К., 1999. 6. Українка Леся. Твори : в 10 т. / Леся Українка. – К., 1964. – Т. 5. 7. Українка Леся. Твори : в 5 т. / Леся Українка. – К., 1956. – Т. 5. 8. Юнг К. Г. Архетип и символ / К. Г. Юнг. – М., 1991.