РЕПРЕЗЕНТАЦІЯ ТВОРЧОСТІ ІВАНА ФРАНКА
У ВИГЛЯДІ ТРАНСДИСЦИПЛІНАРНОЇ ОНТОЛОГІЇ

Випуск 62-1 (2022)

В. П. Атаманчук
д-р філол. наук, доц., провід. наук. співроб. Національний центр "Мала академія наук України", м. Київ

Анотація

Присвячено аналізу способів представлення творчих здобутків Івана
Франка (на основі програми з української літератури для 10–11 класів) за
допомогою трансдисциплінарної онтології. Увагу приділено з’ясуванню
феномену трансдисципілнарності у науці та освіті, визначенню характерних
ознак цього поняття. Обґрунтовано, що трансдисциплінарний підхід забезпечує
багатовимірність та багаторівневість досліджень, що зумовлюється
вивченням наукових проблем через аналіз їхніх багатоманітних проекцій
у різних наукових площинах. Розглянуто характерні риси трансдициплінарної
онтології та засоби її вираження на матеріалі фрагменту програми,
присвяченого творчості Івана Франка.
Ключові слова: трансдисциплінарність, трансдисципілнарна онтологія,
когнітивні сервіси, програма, Іван Франко.

Файли для завантаження

Завантажити

DOI: https://doi.org/10.17721/2520-6346.1(62).8-16

Список використаної літератури

1. Будний В. Між дисциплінами: розширення контекстів літературознавчої галузі чи зміна статусу? Вісник Львівського університету. Серія філологічна. – 2008. – Вип. 44, Ч. 1. – С. 22–31. 2. Горбунова Л. С. Постнекласична раціональність: трансдисциплінарний дискурс в науці і освіті. Вісник Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. Філософія. – 2013. – Вип. 40 (1). – С. 137–152. 3. Дем'яненко В. Б., Дем'яненко В. М. Онтологічні аспекти освітніх сервісів адаптивного навчання. Збірник наукових праць. Педагогічні науки. – 2017. – Вип. 133. – С. 68–77. 4. Інформаційно-навчальні ресурси. Капсули знань: колективна монографія / за ред. С. О. Довгого, О. Є. Стрижака. Інститут обдарованої дитини НАПН України. – К., 2019. – 162 с. 14 5. Кирилова Т. Культурне імажинарне як трансдисциплінарна категорія німецького літературознавства. Сучасні літературознавчі студії. Літературний дискурс: транскультурні виміри. – 2015. – Вип. 12. – С. 242–258. 6. Онтологічний кабінет дослідження життя та творчості Тараса Шевченка в середовищі науково-освітнього порталу KOBZAR.UA : монографія [С. О. Довгий, О. Є. Стрижак, Т. І. Андрущенко, С. А. Гальченко, Л. С. Глоба, та ін]. – К.: Інститут обдарованої дитини, 2016. – 175 с. 7. Палагін О. В., Кургаєв О. П., Шевченко А. І. Ноосферна парадигма розвитку науки та штучний інтелект. Кибернетика и системный анализ. – 2017. – № 4, т. 53. – С. 12–21. 8. Палагин А. В., Петренко Н. Г. Развитие и становление трансдисциплинарных и междисциплинарных исследований и роль информатики. Kompûterne modelûvannâ: analiz, upravlinnâ, optimizaciâ. – 2018. – № 1. – С. 46–70. 9. Савченко І., Храпач Г. Мережева інформаційно-аналітична система оцінювання досягнень учнів як інноваційний інструмент рейтингу. Наукові записки Малої академії наук України. Серія "Педагогічні науки": зб. наук. праць; редкол.: О. С. Довгий (голова), О. Є. Стрижак, І. М. Савченко (відп. ред.) та ін. – К.: Інститут обдарованої дитини НАПН України, 2017. – Вип. 9. – С. 7–20. 10. Свідоцтво про авторське право на твір №96078 від 17.02.2020 р. "Комп'ютерна програма "Когнітивна ІТ платформа ПОЛІЕДР" ("КІТ ПОЛІЕДР") ("POLYHEDRON") Автори: Стрижак О. В., Величко В. Ю., Палагін О. В. та ін. Офіційний бюлетень №57 (31.03.2020). – С. 402–403. 11. Стрижак О. Є. Трансдисциплінарність навчально-інформаційного середовища. Наукові записки Малої академії наук України. Серія "Педагогічні науки": зб. наук. праць; редкол.: О. С. Довгий (голова), О. Є. Стрижак, І. М. Савченко (відп. ред.) та ін. – К.: Інститут обдарованої дитини НАПН України, 2016. – Вип. 8. – С. 13–28. 12. Українська література. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів 10–11 класи (рівень стандарту) / авт. колектив: Р. В. Мовчан, С. Р. Молочко та ін. – К., 2017. – 41 с. 13. Широков В. Язык. Информация. Система. – Saarbrücken: Palmarium Academic Publishing, 2017. – 270 c. 14. Budwig N., Alexander A. J. A Transdisciplinary Approach to Student Learning and Development in University Settings. Frontiers in Psychology. – 2020. – Vol. 11. – P. 1–13.