ШУХЛЯДИ І СТРУНИ(химерно-єретичний есей)

Випуск 64-1 (2023)

Анатолій Ткаченко, д-р філол. наук, проф.
Навчально-науковий інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка, Київ

Анотація

Цим есеєм продовжую давню єретичну полеміку із практикою літературознавчих узагальнень, що заганяють мистецькі здобутки неповторних творчих людей у шухляди “-ізмів”, об’єднуючи тією чи тією прецедентною назвою, як-от і “химерна проза” чи “химерний роман”.
Різногранна творчість Василя Земляка не вкладається лише в ці шухляди, адже він писав не тільки епічну чи ліричну прозу, а й прозову лірику (її позначають аж чотирма некоректними термінами “вірші в прозі”, “вірші прозою”, “поезія в прозі”, “поезія прозою”), а також працював на терені суміжних мистецтв, беручи участь у створенні кіносценаріїв, і деякі з них (як-от “Совість”) аж ніяк не вписуються в “химерну” комуну.
Обстоюю також своє давнє твердження про необхідність уводити нарешті кінодраматургію, так само, як уведено драматургію, до мистецької літератури, а її аналіз – до літературознавства як галузі мистецтвознавства. А отже − і про потребу досліджувати творчість митців з огляду на їхні різнобічнізацікавлення, зокрема й у жанрі кіносценарію.

Ключові слова: шухляди “-ізмів”, людина творча, мистецька розмаїтість, літературознавство, мистецтвознавство, кінодраматургія, прозова лірика.

Файли для завантаження

Завантажити

DOI: https://doi.org/10.17721/2520-6346.1(64).102-114

Список використаної літератури

1. Антонич Б. І. Повне зібр. творів / передм. М. Ільницького; упоряд., комент. Д. Ільницького. Л.: Літопис, 2009. 968 с. 2. Гуляр Т. Б. Прозова лірика: генеза, еволюція, жанристика. Ареф дис. ... канд. філол. наук : 10.01.06 / наук. кер. А. О. Ткаченко. Київ. ун-т імені Бориса Грінченка. К., 2013. 20 с. 3. Драч І. Вибр. Твори. У 2 т. Т. 1 : Вірші. Поеми. / упоряд. А. Ткаченко. К.: Вид-во "Укр. енциклопедія" ім. М. П. Бажана, 2011. 608 с. 4. Брюховецька Л. Кіномистецтво: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. К.: Логос, 2011. 391 с. URL: https://kmaecm.edu.ua/wp-content/uploads/2021/06/ bryuhoveczka-l.i.-2011-kinomystecztvo.pdf 5. Кузьменко O. Кіно як інструмент формування національної iдентичності. Український контекст. KULTURY WSCHODNIOSŁOWIAŃSKIE – OBLICZA I DIALOG, t. II: 2012. s. 66–75. URL: https://eprints.oa.edu.ua/2377/1/Kuzmenko% 20kino1.pdf 6. Мащенко М. Незабутні. Спогади, нариси, інтерв'ю. К.: Глобус-прес, 2016. 318 с. 7. Миславський В. Історія українського кіно 1896–1930: факти і документи. Т. 1. Х.: Дім Реклами, 2018. 680 с. URL: https://chtyvo.org.ua/authors/Myslavskyi_Volodymyr/ Istoriia_ukrainskoho_kino_1896-1930_Fakty_i_dokumentyTom_1.pdf 8. Симоненко В. Вибр. твори / Упоряд. А. Ткаченко, Д. Ткаченко. 4-е вид. К.: Смолоскип, 2017. 852 с. 9. Ткаченко А. Мистецтво слова (Вступ до літературознавства). Підручник для гуманітаріїв. К.: Правда Ярославичів, 1998. 448 с. 10. Ткаченко А. Філологічний аналіз та інтерпретація у вимірах поетики/стилю (на матеріалі одного вірша) // КНУ ім. Т. Шевченка. Ін-т філології. К., 2008. 20 с. 11. Яблонська Т., Драч І. Книга, яку знищили. К.: Мистецтво, 2018. 56 с. 12. Stech M. R. Ukrainian "whimsical novel" of the 1960s. // Eye on Culture, 2012. №50. URL: https://youtu.be/WwgcLDBbAtc