СОНОРНІ ГУБНІ ПРИГОЛОСНІ В ПОЕЗІЇ ЛЕСІ УКРАЇНКИ

Випуск 61-2 (2021)

О. А. Касьянова
канд. філол. наук, фахівець, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ

Анотація

Досліджено функціонування сонорних губних приголосних у поезії Лесі
Українки, зокрема звукові ряди із сонорними лабіальними консонантами, які
завдяки своїм артикуляційно-акустичним умовам творення є вираженням
милозвучності мовлення, що формує у слухача певний звуковий образ мови.
Показано, як за допомогою фонетичних засобів, прийомів, фігур
досягається милозвучність Лесиного слова. Проаналізовано один із
різновидів фонетичних фігур – алітерацію сонорних консонантів в, м, яка
наскрізно пронизує поетичні тексти Лесі Українки.
Ключові слова: фонема, сонорний, губний, приголосний, мелодійність
/ милозвучність, фонетичні фігури, алітерація.

Файли для завантаження

Завантажити

DOI: https://doi.org/10.17721/2520-6346.2(61).62-69

Список використаної літератури

1. Бас-Кононенко В. Вимовні норми як мірило милозвучності української мови (на матеріалі орфоепічних словників) [Електронний ресурс] / В. БасКононенко // Українська мова. – 2019. – № 1. – С. 103–114. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ukrm_2019_1_10 2. Бондарко Л. В. Звуковой строй русского языка / Л. В. Бондарко. – М., 1977. – 175 с. 3. Касьянова О. А. Артикуляційна та акустична характеристика звукових реалізацій української фонеми /m/ (за матеріалами експериментальнофонетичного дослідження / О. А. Касьянова // Science and Education a New Dimension. Philology. – 2018. – Nov. – VI (53). – Issuе: 182.– Р. 18–24. 4. Касьянова О. А. Діапазон варіативності губних приголосних у сучасному українському мовленні (експериментально-фонетичне дослідження) : дис. на 68 здобуття наук. ступеня канд. філол. наук за спец. 10.02.02 "Українська мова" / О. А. Касьянова; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – К., 2021. – 423 с. 5. Качуровський І. Українські поетеси / І. К. Качуровський // Українські вісті. –1967. – Ч. 39–40 – (24 верес.– 1 жовт.). – С. 5–7. 6.Українка Леся. Зібрання творів : у 12 т. / Леся Українка. – К. : Наук. думка, 1975. – Т. 1. 7. Українка Леся. Напис на руїні [Електронний ресурс] / Леся Українка. – Режим доступу: https://ukr-lit.com/lesya-ukrayinka-napis-v-ruyini/ 8. Сюта Г. М. Літературна норма vs норма поетична / Г. М. Сюта // Культура слова. – 2011. – Вип. 74. – С. 51–59. 9. Тоцька Н. І. Сучасна українська літературна мова. Фонетика, орфоепія, графіка, орфографія / Н. І. Тоцька. – К. : Вища шк., 1981. – 260 с. 10.Щерба Л. В. Языковая система и речевая деятельность [Электронный ресурс] / Л. В. Щерба. – 1974. – Режим доступа: http://elib.gnpbu.ru/ text/scherba_ yazykovaya-sistema--deyatelnost_1974/go,28;fs,0/ 11. Pompino-Marschall B. Ukrainian. Illustrations of the IPA. / B. Pompino-Marschall, E. Steriopolo, M. Żygis //Journal of the International Phonetic Association. – 2017. – Vol. 47. – Issue 3. – Р. 349–357.