СОНОРНІ ГУБНІ ПРИГОЛОСНІ В ПОЕЗІЇ ЛЕСІ УКРАЇНКИ

Випуск 61 (2021)

О. А. Касьянова
канд. філол. наук, фахівець, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ

Анотація

Досліджено функціонування сонорних губних приголосних у поезії Лесі Українки. Проаналізовано звукові ряди поезій української письменниці із сонорними лабіальними консонантами, які завдяки своїм артикуляційноакустичним умовам творення є вираженням милозвучності мовлення, що формує у слухача певний звуковий образ мови. Показано, як за допомогою фонетичних засобів, прийомів, фігур досягається милозвучність Лесиного слова. Проаналізовано один із різновидів фонетичних фігур – алітерацію сонорних консонантів в, м, яка наскрізно пронизує поетичні тексти Лесі Українки.

Ключові слова: фонема, сонорний, губний, приголосний, мелодійність / милозвучність, фонетичні фігури, алітерація.

Файли для завантаження

Завантажити

DOI: https://doi.org/10.17721/2520-6346.2(61).62-69

Список використаної літератури

1. Бас-Кононенко О.В. Вимовні норми як мірило милозвучності української мови (на матеріалі орфоепічних словників). Українська мова. 2019. № 1. С. 103– 114. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ukrm_2019_1_10 2. Бондарко Л.В. Звуковой строй русского языка. Москва, 1977. 175 с. 3. Касьянова О.А. Артикуляційна та акустична характеристика звукових реалізацій української фонеми /m/ (за матеріалами експериментальнофонетичного дослідження. Science and Education a New Dimension. Philology, VI (53), Issue: 182, 2018 Nov. С.18–24. 4. Касьянова О.А. Діапазон варіативності губних приголосних у сучасному українському мовленні (експериментально-фонетичне дослідження). – Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук за спеціальністю 10.02.02 "Українська мова" – Київський національний університет імені Тараса Шевченка Міністерства освіти і науки України. Київ, 2021. 423 с. 5. Качуровський І. Українські поетеси. Українські вісті. 1967. Ч. 39-40 (24 вересня – 1 жовтня). С. 5–7. 6. Леся Українка. Зібрання творів у 12 тт. К: Наукова думка, 1975 р., т. 1. 7. Леся Українка. Напис на руїні. URL: https://ukr-lit.com/lesya-ukrayinkanapis-v-ruyini/ 8. Сюта Г.М. Культура слова. Вип. 59., С. 19–23. 9. Тоцька Н.І. Сучасна українська літературна мова. Фонетика, орфоепія, графіка, орфографія. К.: Вища школа, 1981. 260с. 10. Щерба Л.В. Языковая система и речевая деятельность, 1974. URL: http://elib.gnpbu.ru/text/scherba_yazykovaya-sistema--deyatelnost_1974/go,28;fs,0/ 11. Pompino-Marschall B., Steriopolo E., Żygis M. Ukrainian. Illustrations of the IPA. Journal of the International Phonetic Association. Vol. 47. Issue 3. 2017. p. 349–357.