ТРАДИЦІЇ І. КАРПЕНКА-КАРОГО У ДРАМАТУРГІЇ М. КУЛІША: ЛІТЕРАТУРОЗНАВЧИЙ АСПЕКТ

Випуск 60 (2021)

В. П. Атаманчук,
д-р філол. наук, доц., старш. наук. співроб., Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, Київ

Анотація

Окреслено співвідношення понять “традиції” та “новаторство”, простежено їхню роль і значення в контексті вивчення літературних явищ різних історичних періодів. Об’єктом аналізу є творчість І. Карпенка-Карого та М. Куліша. Досліджено літературознавчу рецепцію традицій корифея українського театру у п’єсах драматургамодерніста. Проаналізовано способи реалізації та трансформації цих художніх традицій у творчості М. Куліша, що простежуються на різних рівнях: стильовому, жанровому, сюжетному тощо. Увагу приділено висвітленню тих параметрів художнього новаторства, які були частково втілені у творах І. Карпенка-Карого та набули подальшого художнього оформлення і розвитку в п’єсах М. Куліша.

Ключові слова: традиції, новаторство, естетична категорія, жанр, драма, п’єса, персонаж.

Файли для завантаження

Завантажити

DOI: https://doi.org/10.17721/2520-6346.60.11-20

Список використаної літератури

1. Гречанюк С. Сучасник поколінь прийдешніх (Микола Куліш). Гречанюк С. На тлі XX століття. Київ: Радянський письменник, 1990. С. 139–186. 2. Дніпровський І. Микола Куліш, 97, Державне видавництво України, 1925. Червоний шлях. 1925. № 6–7. С. 335–336. 3. Кудрявцев М. Микола Куліш: сторінки життя і творчості. Кам'янецьПодільський: Оіюм, 2002. 108 с. 4. Кузякіна Н. П'єси Миколи Куліша. Київ: Радянський письменник, 1970. 456 с. 5. Лавріненко Ю. Микола Куліш. Українське слово. Хрестоматія української літератури та літературної критики XX ст.: у 3 кн. Київ: Рось, 1994. Кн. 1. С. 623–636. 6. Малютіна Н. Українська драматургія кінця ХІХ – початку ХХ ст.: навчальний посібник. Київ: Академвидав, 2010. 256 с. 7. Михайлин І. Жанр трагедії в українській радянській драматургії (питання історії і теорії). Харків: Вища школа. Видавництво при Харківському університеті, 1989. 152 с. 8. Поліщук К. Поняття "Нової драми". Драматургія Івана Тобілевича (Карпенка-Карого) як перехідне явище (літературознавчий дискурс). Молодий вчений: науковий журнал. 2015, № 5, Ч. 2. С. 172–174. 9. Семенюк Г. Українська драматургія 20-х років. Нове осмислення драматургічних явищ одного з найбагатших і непростих етапів в історії національної літератури і культури: посібник для вчителя. Київ: РВЦ: Проза, 1993. 204 с. 10. Танюк Л. Драма Миколи Куліша. Куліш М. Твори: у 2 т. Київ: Дніпро, 1990. Т. 1. С. 3–35. 11. Хороб С. Українська модерна драма кінця ХІХ – початку ХХ століття (Неоромантизм, символізм, експресіонізм). Івано-Франківськ: Плай, 2002. 416 с. 12. Шухорова А. Традиція Мольєра в українській літературі: ("Мартин Боруля" І. Карпенка-Карого та "Мина Мазайло" М. Куліша). Зарубіжна література. 2001. № 43. С. 11.