ТРАНСФОРМАЦІЯ ІДЕЙ ГРИГОРІЯ СКОВОРОДИ В УКРАЇНСЬКІЙ ЛІТЕРАТУРІ ХХ cт. (окремі спостереження)

Випуск 63-2 (2022)

В. П. Атаманчук, д-р філол. наук, доц., провід. наук. співроб.
Національний центр "Мала академія наук України", Київ

Анотація

Присвячено аналізу особливостей рецепції творчості Г. Сковороди українськими письменниками ХХ ст. У дослідженні увага приділена окресленню головних засад філософської концепції Г. Сковороди та визначенню форм її художнього втілення у творах видатного поета і мислителя. Простежується специфіка подальшої трансформації ідей філософа в українській літературі 20-х та 60-х рр. ХХ ст. Проаналізовано характерні риси окремих поетичних творів П. Тичини, В. Симоненка, М. Вінграновського, у яких втілені ідеї, співвідносні зі світосприйняттям українського філософа. Окреслено роль художніх символів у творах названих поетів.
Ключові слова: філософська концепція, ідея, символ, образ, метафора.

Файли для завантаження

Завантажити

DOI: https://doi.org/10.17721/2520-6346.2(63).8-14

Список використаної літератури

1. Александрович Т., Корпанюк М. Поетика прози Григорія Сковороди : монографія. – Корсунь-Шевченківський: ФОП Гавришенко В. М., 2011. – 270 с. 2. Бичко А., Бичко І. Концентрично-бароковий контекст української філософії: феномен Сковороди. Сковорода Григорій: ідейна спадщина і сучасність : зб. наук. праць (відп. ред. І. П. Стогній). – К., 2003. – С. 51–78. 3. Бовсунівська Т. Тематизація мовчання в поезії Григорія Сковороди [Християнська традиція мовчання] // Дивослово. – 2006. – № 2. – С. 50–54. 4. Бовсунівська Т. Філософія серця Г. Сковороди і українська ментальність. Сковорода Григорій: образ мислителя : зб. наук. праць (упоряд.: В. М. Нічик, В. Є. Бишовець, Я. М. Стратій). – К., 1997. – С. 84–95. 5. Вінграновський М. Вибрані твори. – К.: Смолоскип, 2013. – 872 с. 6. Дахній А. Й. Григорій Сковорода як "український Сократ": релевантність перифразу крізь призму історії філософії. Григорій Сковорода у сучасному багатовимірному світі: зб. тез VIIІ Міжнар. наук.-практ. конф. (Львів, 16 листопада 2022 р.). – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2022. – С. 82–84. 12 7. Карівець І. Метафілософія Григорія Сковороди // Філософські науки. – 2016. – № 1, Т. 2. – С. 87–90. 8. Мартинюк В. Григорій Сковорода в рецепції П. Тичини. Переяславські Сковородинівські студії: зб. наук. праць. – Переяслав-Хмельницький, 2011. – Вип. 1. – С. 51–54. 9. Пелешенко Н. Рецепція творчості Григорі Сковороди в українській літературі 1920–1940-х років. Науковізаписки // Філологія. – 1999. – Т. 17. – С. 61–67. 10. Рик М. С. Символізм у творчості Г. Сковороди: релігієзнавчий аспект: дис. … канд. філос. наук: 09.00.11. – К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2019. – 196 с. 11. Сардарян К. Філософсько-антропологічні ідеї Григорія Сковороди у творчості Ірини Жиленко. Літературознавчий дискурс від бароко до постмодерну: колективна монографія / Упорядник, науковий редактор Н. Левченко. – Київ – Люблін – Харків: Майдан, 2020. – С. 342–351. 12. Симоненко В. Вибрані твори. – К.: Смолоскип, 2010. – 852 с. 13. Тичина П. Зібрання творів у 12 т. – К.: Наукова думка, 1983. – Т. 1. – 736 с. 14. Ушкалов Л. Про "вічну філософію" Григорія Сковороди // Березіль. – 2006. – № 3–4. – С. 164–173. 15. Шевчук Т. Барокова парадигма творчості Григорія Сковороди // Дивослово. – 2011. – № 11. – С. 48–52.