ТВОРЧІСТЬ ЛЕСІ УКРАЇНКИ В РЕЦЕПЦІЇ УЧЕНИХ–КОМПАРАТИВІСТІВ УКРАЇНСЬКОГО ЗАРУБІЖЖЯ 30–80 рр. ХХ СТОЛІТТЯ

Випуск 61 (2021)

О. Б. Тетеріна
д-р. філол. наук, старш. наук. співроб., Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України, Київ

Анотація

Поаналізовано погляди дослідників-емігрантів (Ю. Бойка-Блохина, М. Глобенка, І. Качуровського) на творчість Лесі Українки у її взаємозв’язках із світовою літературою. Обґрунтовано висновок про різновекторність осмислення художнього доробку авторки в компаративістських моделях учених (з акцентуванням уваги на проблемах типології та генетикоконтактології, із залученням міждисциплінарного, інтермедіального, контекстуального та інших підходів), що переконливо демонструє функціональність методологічного інструментарію порівняльного літературознавства у вивченні національного письменства.

Ключові слова: компаративістика, національне письменство, стиль, типологія, генетико-контактологія, рецепція, європейський контекст, національна специфіка.

Файли для завантаження

Завантажити

DOI: https://doi.org/10.17721/2520-6346.2(61).165-183

Список використаної літератури

1. Бойко Ю. Естетичні погляди Лесі Українки та її стильові шукання. Вибране. Мюнхен, 1981. Т. 3. С. 241–286. 2. Бойко Ю. "Камінний господар" Лесі Українки. Вибране. Мюнхен, 1981. Т. 3. С. 327–362. 3. Бойко Ю. Український романтизм Центральної і Східної України у його стосунку до західноєвропейської романтики. Вибране. Мюнхен, 1974. Т. 2. C. 249–267. 4. Бойко Ю. До проблеми розвитку Франкового стилю. Вибрані твори. Київ : Медекол, 1992. С. 94–109. 5. Бойко Ю. До проблеми Франкового романтизму. Вибране. Мюнхен, 1971. Т. 1. С. 75–81. 6. Дюришин Д. Теория сравнительного изучения литературы. Москва: Прогресс, 1979. 320 с. 7. Зеров М. Нове українське письменство. Українське письменство. Київ : Основи, 2003. С. 6–105. 8. Качуровський І. Покірна правді і красі (Леся Українка та її творчість). Променисті сильвети: лекції, доповіді, статті, есеї, розвідки. Київ : Вид. дім "Києво-Могилянська академія", 2008. С. 53–88. 9. Міжнародна наукова конференція "Творчість Лесі Українки: національно-культурні коди і європейська традиція". Слово і час. 2021. № 3 (717). С. 117. URL: https://il-journal.com/index.php/journal/issue/ view/209/3_2021_pdf. 10. Наливайко Д. Стиль поезії Шевченка і його міжнаціональний контекст. Компаративістика й історія літератури. Київ : Акта, 2007. С. 235–273. 11. Нарівська В., Пахсар'ян Н. Сучасна французька компаративістика: проблеми й методи. Слово і час. 2020. № 3. С. 48–64. 12. Петров В., Чижевський Д., Глобенко М. Українська література / Петров В., Чижевський Д., Глобенко М. Українська література. Мірчук І. Історія української культури. Мюнхен ; Львів, 1994. С. 6–242. 13. Петров В., Чижевський Д., Глобенко М. Українська література. Мірчук І. Історія української культури. Мюнхен ; Львів, 1994. 374 с. 14. Пурпус І. Імагологічний метод. Методології сучасної літературної компаративістики : збірка наукових праць відділу компаративістики Інституту літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України / ред. Г. Сиваченко. Київ, 2020. С. 59– 106. URL: http://www.ilnan.gov.ua/media/k2/attachments/metodologii_17.02.2021.pdf. 15. Рязанцева Т. Інтермедіальність як методологія літературної компаративістики. Методології сучасної літературної компаративістики : збірка наукових праць відділу компаративістики Інституту літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України / ред. Г. Сиваченко. Київ, 2020. С. 233–257. URL: http://www.ilnan.gov.ua/media/k2/attachments/metodologii_17.02.2021.pdf. 16. Свербілова Т. Міждисциплінарний аспект актуальних концептів сучасної постколоніальної теорії в дискурсі Сomparative Сulture. Методології сучасної літературної компаративістики : збірка наукових праць відділу компаративістики Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України / ред. Г. Сиваченко. Київ, 2020. C. 408–428. URL: http://www.ilnan.gov.ua/media/k2 /attachments / metodologii_ 17.02.2021.pdf. 17. Сиваченко Г. Культурний трансфер – нова методологія компаративістики. Слово і час. 2019. № 3. С. 71–81. URL: http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/ handle/123456789/170789/08-Syvachenko.pdf?sequence=1. 18. Скорина Л. Теорія інтертекстуальності: витоки, здобутки, проблеми. Методології сучасної літературної компаративістики : збірка наукових праць відділу компаративістики Інституту літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України / ред. Г. Сиваченко. Київ, 2020. С. 125–159. URL: http://www.ilnan. gov.ua/media/k2/attachments/metodologii_17.02.2021.pdf. 19. Тетеріна О. Компаративістська модель І. Качуровського: між генетикоконтактологією і типологією. Science and Education a New Dimension. Philology, VIII (70). Issue 235. 2020. Sept. P. 44–48. URL: http://seanewdim.com/uploads /3/4/5/1/34511564/httpsdoi.org10.31174send-ph2020-235viii70-11.pdf. 20. Тетеріна О. Український романтизм у європейському літературному контексті: погляди Ю. Бойка-Блохина на проблему стилю. Science and Education a New Dimension. Philology VII (55). Issue 189. 2019. Feb. P. 59–68. URL: https://seanewdim.com/uploads/3/4/5/1/34511564/httpsdoi.org10.31174sendph2019-189vii55-14.pdf. 21. Тетеріна О. Феномен української еміграційної компаративістики: діапазон руху, пошукові орієнтири, європейський контекст. Дисертація на здобуття ступеня доктора філологічних наук. Київ, 2021. 462 с. URL: http://scc.univ.kiev.ua/upload/iblock/87f/dis_%D0%A2%D0%B5%D1%82% D0%B5%D1%80%D1%96%D0%BD%D0%B0%20%D0%9E.%D0%91.pdf. 22. Boyko-Blochyn J. Die Stilrecherchen Lesja Ukrainkas auf dem Hintergrund der Weltliteratur. Lesja Ukrainka und die europäische Literature. Köln ; Weimar ; Wien : Böhlau Verlag, 1994. P. 11–32. 23. Bojko-Blochyn J. Lesja Ukrajinka und die eurohaische Literatur. Köln ; Weimar ; Wien : Böhlau Verlag, 1994. 24. Teterina O. UKRAINIAN VERSIONS OF CLASSIC PLOTS AND CHARACTERS: ANENT THE QUESTION OF THE EUROPEAN CANON / Technology transfer: innovative solutions in Social Sciences and Humanities (Proceedings of the 2-nd Annual Conference. 28 March. 2019. Tallinn. Estonia). P. 30–33.