ТВОРЧІСТЬ ЛЕСІ УКРАЇНКИ В РЕЦЕПЦІЇ УЧЕНИХ-КОМПАРАТИВІСТІВ УКРАЇНСЬКОГО ЗАРУБІЖЖЯ 30–80-х років ХХ СТОЛІТТЯ

Випуск 61-2 (2021)

О. Б. Тетеріна
д-р. філол. наук, старш. наук. співроб., Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України, Київ

Анотація

Поаналізовано погляди дослідників-емігрантів (Ю. Бойка-Блохіна,
М. Глобенка, І. Качуровського) на творчість Лесі Українки у її взаємозв’язках
із світовою літературою. Обґрунтовано висновок про різновекторність
осмислення художнього доробку авторки в компаративістських моделях
учених (з акцентуванням уваги на проблемах типології та генетикоконтактології, із залученням міждисциплінарного, інтермедіального,
контекстуального та інших підходів), що переконливо демонструє
функціональність методологічного інструментарію порівняльного
літературознавства у вивченні національного письменства.
Ключові слова: компаративістика, національне письменство, стиль,
типологія, генетико-контактологія, рецепція, європейський контекст,
національна специфіка.

Файли для завантаження

Завантажити

DOI: https://doi.org/10.17721/2520-6346.2(61).165-183

Список використаної літератури

1. Бойко Ю. Естетичні погляди Лесі Українки та її стильові шукання / Ю.Бойко // Вибране. – Мюнхен, 1981. – Т. 3. – С. 241–286. 2. Бойко Ю. "Камінний господар" Лесі Українки / Ю. Бойко // Вибране. – Мюнхен, 1981. – Т. 3. – С. 327–362. 3. Бойко Ю. Український романтизм Центральної і Східної України у його стосунку до західноєвропейської романтики / Ю. Бойко // Вибране. – Мюнхен, 1974. – Т. 2. – C. 249–267. 4. Бойко Ю. До проблеми розвитку Франкового стилю / Ю. Бойко // Вибрані твори. – К. : Медекол, 1992. С. – 94–109. 5. Бойко Ю. До проблеми Франкового романтизму / Ю. Бойко // Вибране. – Мюнхен, 1971. – Т. 1. – С. 75–81. 6. Дюришин Д. Теория сравнительного изучения литературы / Д. Дюришин. – М. : Прогресс, 1979. – 320 с. 7. Зеров М. Нове українське письменство / М. Зеров // Українське письменство. – К. : Основи, 2003 – С. 6–105. 8. Качуровський І. Покірна правді і красі (Леся Українка та її творчість) / І. Качуровський // Променисті сильветки : лекції, доповіді, статті, есеї, розвідки. – К. : Видавн. дім "Києво-Могилян. акад.", 2008. – С. 53–88. 9. Творчість Лесі Українки: національно-культурні коди і європейська традиція [ Електронний ресурс] : міжнар. наук. конф. (24–25 лют. 2021 р.) // Слово і час. – 2021. – № 3 (717). – С. 117. – Режим доступу: https://il-journal.com /index.php/journal/issue/ view/209/3_2021_pdf. 10. Наливайко Д. Стиль поезії Шевченка і його міжнаціональний контекст. / Д. Наливайко // Компаративістика й історія літератури. – К. : Акта, 2007. – С. 235–273. 11. Нарівська В. Сучасна французька компаративістика: проблеми й методи / В. Нарівська, Н. Пахсар'ян // Слово і час. – 2020. – № 3. – С. 48–64. 12. Петров В. Українська література / В. Петров, Д. Чижевський, М. Глобенко. Українська література. Мірчук І. Історія української культури / І. Мірчук. – Мюнхен ; Львів, 1994. – С. 6–242. 180 13. Пурпус І. Імагологічний метод [Електронний ресурс] / І. Пурпус // Методології сучасної літературної компаративістики : зб. наук. пр. від. компаративістики Ін-ту л-ри ім. Т. Г. Шевченка НАН України / ред. Г. Сиваченко. – К., 2020. – С. 59–106. – Режим доступу: http://www.ilnan.gov.ua/media/k2/attachments /metodologii_17.02.2021.pdf. 14. Рязанцева Т. Інтермедіальність як методологія літературної компаративістики [Електронний ресурс] / Т. Рязанцева // Методології сучасної літературної компаративістики : зб. наук. пр. від. компаративістики Ін-ту лі-ри ім. Т.Г. Шевченка НАН України / ред. Г. Сиваченко. – К., 2020. – С. 233–257. – Режим доступу:http://www.ilnan.gov.ua/mediak2/attachments /metodologii_17.02.2021.pdf /. 15. Свербілова Т. Міждисциплінарний аспект актуальних концептів сучасної постколоніальної теорії в дискурсі Сomparative Сulture [Електронний ресурс] / Т. Свербілова // Методології сучасної літературної компаративістики : зб. наук. пр. від. компаративістики Ін-ту л-ри ім. Т. Г. Шевченка НАН України / ред. Г. Сиваченко. – К., 2020. – C. 408–428. – Режим доступу: http://www.ilnan.gov.ua /media/k2 /attachments / metodologii_17.02.2021.pdf. 16. Сиваченко Г. Культурний трансфер – нова методологія компаративістики Електронний ресурс / Г. Савченко //Слово і час. – 2019. № 3. – С. 71–81. – Режим доступу: http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/ handle/123456789/170789/08- Syvachenko.pdf?sequence=1. 17. Скорина Л. Теорія інтертекстуальності: витоки, здобутки, проблеми [Електронний ресурс] / Л. Скорина // Методології сучасної літературної компаративістики : зб. наук. пр. від. компаративістики Ін-ту л-ри ім. Т. Г. Шевченка НАН України / ред. Г. Сиваченко. – К., 2020. – С. 125–159. – Режим доступу: http://www.ilnan.gov.ua/media/k2/attachments /metodologii_17.02.2021.pdf. 18. Тетеріна О. Компаративістська модель І. Качуровського: між генетикоконтактологією і типологією [Електронний ресурс] /О. Тетеріна // Science and Education a New Dimension. Philology. – 2020. – VIII (70). – Issue 235. – Sept. – P. 44–48. – Режим доступу: /http://seanewdim.com/uploads/3/4/5/1/34511564/ httpsdoi.org /10.31174send-ph2020-235viii70-11.pdf. 19. Тетеріна О. Український романтизм у європейському літературному контексті: погляди Ю. Бойка-Блохина на проблему стилю [Електронний ресурс] / О. Тетеріна // Science and Education a New Dimension. Philology. – 2019. – VII (55). – Issue 189. – Feb. – P. 59–68. – Режим доступу: https://seanewdim.com /uploads/3/4/5/1/34511564/httpsdoi.org10.31174send-ph2019-189vii55-14.pdf. 20. Тетеріна О. Феномен української еміграційної компаративістики: діапазон руху, пошукові орієнтири, європейський контекст [Електронний ресурс] : дис. на здобуття ступеня д-ра філол. наук. – К., 2021. – 462 с. – Режим доступу: http://scc.univ.kiev.ua/upload/iblock/87f/dis_%D0%A2%D0%B5%D1 %82%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%BD%D0%B0%20%D0%9E.%D0%91.pdf. 21. Boyko-Blochyn J. Die Stilrecherchen Lesja Ukrainkas auf dem Hintergrund der Weltliteratur / J. Boyko-Blochyn // Lesja Ukrainka und die europäische Literature. – Köln ; Weimar ; Wien : Böhlau Verlag, 1994. – P. 11–32. 181 22. Bojko-Blochyn J. Lesja Ukrajinka und die eurohaische Literatur / J. BojkoBlochyn. – Köln ; Weimar ; Wien : Böhlau Verlag, 1994. 23. Teterina O. Ukrainian Versions of Classic Plots and Characters: Anent the Question of the European Canon / О. Teterina // Technology transfer: innovative solutions in Social Sciences and Humanities (Proceedings of the 2-nd Annual Conference, 28 March. 2019,Tallinn. Estonia). – Tallinn, 2019. – P. 30–33.