“ТИХОНЯ” ВАСИЛЯ ЗЕМЛЯКА ЯК ВЗІРЕЦЬСУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ АНІМАЛІСТИЧНОЇ ПРОЗИ

Випуск 64-1 (2023)

Наталія Науменко, д-р філол. наук, проф.
Національний університет харчових технологій, Київ

Анотація

Окреслено жанрово-стильові та композиційні особливості оповідання “Тихоня” Василя Земляка, яке належить до класичних взірців української анімалістичної прози, як і літератури для дітей, другої половини ХХ століття. Показано, що наскрізний анімалістичний образ (кінь) зумовлює суположення різних поглядів на спілкування людини з твариною, формування моделей поводження з нею як із боку дітей, так і з боку дорослих, пошук точок дотику цих моделей. Тим самим оприявнюються шляхи символізації тварини, характерні, зокрема, для українського світогляду, у свідомості персонажа-підлітка. Своєю чергою, в категоріях жанру архітвір В. Земляка виявляє тенденції поєднання оповідання з новелою, що помітно у динамізмі оповіді та формуванні новелістичного Wendepunkt’у.

Ключові слова: українська проза, творчість Василя Земляка, анімалістика, оповідання, образ, символ, дитина.

Файли для завантаження

Завантажити

DOI: https://doi.org/10.17721/2520-6346.1(64).80-91

Список використаної літератури

1. Безпечний І. Теорія літератури. К.: Смолоскип, 2009. 388 с. 2. Бігун О. М. Зооморфна метафорика в поезії Тараса Шевченка. Література. Фольклор. Проблеми поетики. Вип. 36. К.: Вид-во Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 2012. С. 23–30. 3. Винниченко В. К. Вибрані твори. К.: Сакцент-Плюс, 2005. 256 с. 4. Заверталюк Н. І. Екзистенційна проблематика оповідань В. Винниченка для дітей і про дітей. Актуальні проблеми слов'янської філології: міжвуз. зб. наук. статей / відп. ред. В. А. Зарва. Вип. ХХ: Лінгвістика і літературознавство. Донецьк: ТОВ "Юго-Восток Лтд.", 2009. С. 412–418. 89 5. Земляк В. С. Тихоня. Лебедина зграя. Вибрані твори. К.: Вид-во Україна, 2005. С. 687–692. 6. Кайдаш А. М., Хомич В. І. Фауністичні образи в прозі Миколи Вінграновського: лінгвостилістичний аспект. Література та культура Полісся. Серія "Філологічні науки". 2020. № 14. Ніжин, 2020. С. 241–247. 7. Кінна терапія проти стресу. URL: https://www.ukrinform.ua/rubricregions/3679672-kinna-terapia-proti-stresu.html (дата звернення 29.04.2023) 8. Кобилянська О. Ю. Вибрані твори / упоряд. Ф. Погребенник. Л.: Каменяр, 1982. 271 с. 9. Ковальов В. Виражальні засоби українського художнього мовлення. Херсон: Вид-во ХДУ, 1991. 113 с. 10. Костюк В., Денисенко В. Модерн як поле експерименту. Комічне, фрагмент, інтертекстуальність. К., 2002. 175 с. 11. Науменко Н. В. Образ макросвіту у мікросвіті художнього твору: символ у формозмістовому полі української новели. К.: Вид-во "Сталь", 2013. 356 с. 12. Поляруш Н. С. Феномен Василя Земляка. URL: https://web.archive.org/ web/20171220002620/http://www.library.vn.ua/publications/2003/zemlyak03.html (дата звернення 25.04.2023) 13. Семенюк Г. Ф., Гуляк А. Б., Науменко Н. В. Літературна майстерність письменника: підручник. К: Видавництво "Сталь", 2015. 405 с. 14. Семерин Х. Тварина в сучасній українській прозі. URL: https://kontur.media/ animal_suchukrlit (дата звернення 28.04.2023) 15. Троценко О. В. Тотемізм як можливий фактор формування архетипних форм ментальності. Гуманітарний часопис. 2007. № 2. С. 68–75. 16. Шебештян Я. М. Сучасна українська літературно-художня зоонімія: функції, склад та структура: автореф. дис. … канд. філол. наук: 10.02.01. Ужгород, 2008. 22 с.