УКРАЇНСЬКА НАРОДНА КАЗКА У СТУДІЯХ ІВАНА ФРАНКА

Архів, Випуск 49 (2017)

Анотація

Розкрито роль і значення фольклористичних праць Івана Франка
в українському казкознавстві. Акцентовано на участі вченого у становленні культурно-історичної, історико-порівняльної та філологічної фольклористичних шкіл, формуванні методичних принципів вивчення та записування народних казок. Також здійснено огляд наукових статей, що торкаються проблем теорії казки та збірників казок, упорядкованих І. Франком. Визначено методологічні принципи українського казкознавства та перспективи подальших досліджень.

Ключові слова: казка; казкознавство; фольклористика; методологія;
фольклористична школа.

Файли для завантаження

Завантажити

Список використаної літератури

1. Верхратський І. Про говор Долівський / І. Верхратський // ЗНТШ. – 1900. – Т. ХХХV–ХХХVІ. – С. 81–93. 2. Галицькі народні казки. В Берліні повіту Бродського із уст народу списав Осип Роздольський; впорядкував і порівняння додав І. Франко // Етнографічний збірник. – Львів. – Т. 1. – 1895; Т. 4. – 1899. 3. Гарасим Я. Культурно-історична школа в українській фольклористиці / Я. Гарасим. – Л. : ЛНУ імені Івана Франка, 1999. 4. Гнатюк В. Русини Пряшівської єпархії і їх говори / В. Гнатюк // ЗНТШ. – 1900. – Т. ХХХV–ХХХVІ – С. 1–70. 5. Денисюк І. Невичерпність атома / І. Денисюк / Упоряд. та передм. Т. Пастуха (Серія "Франкознавчі студії", Вип. 2). – Львів, 2001. 6. Дмитренко М. Українська фольклористика другої половини ХІХ століття: школи, постаті, проблеми / М. Дмитренко. – К. : "Сталь", 2004. 7. Івановська О. Український фольклор: семантика і прагматика традиційних смислів : підручник / О. Івановська. – К. : Експрес-Поліграф, 2012. 8. Колесса Ф. Старий вовчище (народна казка) / Ф. Колесса // Народъ. – 1890. – № 12. – С. 185. 9. Пилипчук С. Фольклористичні концепції Івана Франка: методологія, генологія : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра філол. наук : спец. 10.01.07 "Фольклористика" / С. Пилипчук. – К., 2014. 10. Пилипчук С. Фольклористична концептосфера Івана Франка / С. Пилипчук. – Л. : ЛНУ імені Івана Франка, 2014. 11. Франко І. А. Н. Пыпин. История русской литературы / І. Франко // Зібрання творів : у 50 т. – К. : Наук. думка, 1976–1986. – Т. 31. – С. 335–352. 12. Франко І. Етнологія та історія літератури / І. Франко // Зібрання творів : у 50 т. – К. : Наук. думка, 1976–1986. – Т. 29. – С. 279–280. 13. Франко І. Із уст народа. Впорядкував І. Франко / І. Франко // ЗНТШ. – 1896. – Т. ХІІІ. – С. 41–42. 14. Франко І. Карпаторуська література 17–18 віків / І. Франко // ЗНТШ. – 1900. – Т. ХХХVІІ. – С. 1–91; Т. ХХХVІІІ. – С. 1–160. 15. Франко І. Квестіонар для збирання місцевих переказів / І. Франко // Хроніка ННТШ. – 1907. – Ч. 32. – Вип. 4. – С. 16–23. 16. Франко І. Коментарі до казки "Жених-мрець" / І. Франко // ЖіС. – Кн. 5. – Львів, 1895. – С. 178. 17. Франко І. Передмова до "Галицьких народних казок" / І. Франко // Франко І. Вибрані статті про народну творчість. – К. : Вид-во АН УРСР, 1955. – С. 183–184. 18. Франко І. Причинки до історії руської літератури ХVІІІ віку / І. Франко // Зібрання творів : у 50 т. – К. : Наук. думка, 1980. – Т. 27. – С. 16–22. 19. Франко І. Фольклорні праці д-ра Ченька Зібрта / І. Франко // Зібрання творів : у 50 т. – К. : Наук. думка, 1981. – Т. 29. – С. 258–270. 20. Франко І. Дві школи у фольклористиці / І. Франко // Зібрання творів : у 50 т. – К. : Наук. думка, 1981. – Т. 29. – С. 423. 21. Франко І. Національний колорит у казках Бодянського / І. Франко // Зібрання творів : у 50 т. – К. : Наук. думка, 1984. – Т. 34. – С. 449–456. 22. Франко І. Старинна романско-германска новеля въ устахъ руского народа / І. Франко // Зоря. – 1883. – № 2. – С. 27–30; № 3. – С. 45–47. 23. Франко І. Що таке казковий мотив? / І. Франко // Франко І. Вибрані статті про народну творчість. – К., 1955. – С. 205. 24. Франко І. Байка про байку / І. Франко // Зібрання творів : у 50 т. – К. : Наук. думка, 1978. – Т. 20. – С. 170. 25. Krauss F. Sagen und Märchen der Südslaven in ihrem Verhältnis zu den Sagen und Märchen der übrigen indogermanishen Vülkergruppen / F. Kraus. – Leipzig, W. Friedrich, 1883. 26. Franko Iv. Povĕst o Přemyslovĕ a povĕsti o kvetousi holi / Iv. Franko // Český Lid. – 1895. – IV. 27. Franko Iw., dr. Najnowsze prady w ludoznawstwie / Iw. Franko // Lud. – 1895. – I, zesz. I. – s. 4–16. 28. Franko Iv. Sagen und Märchen der Sǖdslaven in ihrem Verhältnis zu der Sagen und Märchen der Ǚbrigen indogermanischen Vőlkergruppen, von Dr. Friedrich S.Krauss / Iv. Franko // Зібрання творів : у 50 т. – К. : Наук. думка, 1980. – Т. 27. – С. 285–288.