“УРИВКИ З ЛИСТА” ЛЕСІ УКРАЇНКИ:
ВІРШОЗНАВЧІ ТА ПЕРЕКЛАДАЦЬКІ АСПЕКТИ

Випуск 61-2 (2021)

Н. В. Науменко
д-р філол. наук, проф., Національний університет харчових технологій, Київ

Анотація

Розглянуто фоніку, семантику, образність, віршовий лад верлібрового
архітвору Лесі Українки “Уривки з листа” в контексті можливості його
перекладу англійською мовою. Визначено, що гекзаметричний принцип
Лесиного верлібру спонукає перекладача звертатися як до спільних для обох
мов (інверсія, внутрішня рима, алітерація, асонанс), так і до характерних
для англійського поетичного мовлення чинників (специфічний синтаксис,
лексика, фразові дієслова як синоніми українських однокомпонентних
дієслів різного стилю).
Ключові слова: поезія Лесі Українки, верлібр, переклад, фоніка, метр,
образ, мова.

Файли для завантаження

Завантажити

DOI: https://doi.org/10.17721/2520-6346.2(61).90-100

Список використаної літератури

1. Вишневська Н. О. Лірика Лесі Українки. Текстологічне дослідження. / Н. О. Вишневська. – К. : Наук. думка, 1976. – 295 с. 2. Гайнічеру О. І. Поезія і мистецтво перекладу / О. І. Гайнічеру. – К. : Дніпро, 1990. – 144 с. 3. Жовтис А. Л. Проблема свободного стиха и эволюция стихотворных форм: автореф. дис. … д-ра филол. наук (10.01.08 – теория литературы) / А. Л. Жовтис. – К., 1975. – 45 с. 4. Кормилов С. Вільний вірш у Лесі Українки / С. Кормилов // Радян. літературознавство. – 1979. – № 9. – С. 73–75. 5. Мірошниченко Л. П. Над рукописами Лесі Українки: нариси з психології творчості та текстології / Л. П. Мірошниченко. – К. : Вид-во Ін-ту л-ри ім. Т. Шевченка, 2001. – 263 с. 6. Науменко Н. В. Вільновіршова практика Лесі Українки в художній системі неоромантизму /Н. В. Науменко // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Філологія. – 2019. – № 40. – Т. 1. – С. 67–71. 7. Россельс В. Эстафета слова / В. Россельс. – М. : Искусство, 1982. – 128 с. 8. Семенюк Г. Ф. Версифікація: Теорія і практика віршування : навч. посіб / Г. Ф. Семенюк, А. Б. Гуляк, О. Є. Бондарева. – К. : ВПЦ "Київський університет", 2008. – 303 с. 9. Сидоренко Г. К. Від класичних нормативів до верлібру / Г. К. Сидоренко. – К. : Вища шк., 1980. – 184 с. 10. Ткаченко А. О. Мистецтво слова: Вступ до літературознавства: підруч. для студентів гуманітар. спец. вищих закл. / А. О. Ткаченко. – К. : ВПЦ "Київський університет", ", 2003. – 448 с. 11. Українка Леся. Зібрання творів: у 12 т. / Леся Українка.Т. 1: Поезії / упоряд. та примітки Н. Вишневської. – К. : Наук. думка, 1975. – 448 с. 12. Asselineau, R. L'Evolution de Walt Whitman / R. Asselineau // Après la premiere édition des Feuilles d'Herbe. – Paris : Presses Universitaires de Paris, 1954. – 567 p. 99 13. Knappert J. Indian Mythology: An Encyclopedia of Myth and Legend / J. Knappert – London : Diamond Books, 1995. – 288 p. 14. Naumenko N. Specifications of Free Verse Writing in Lesja Ukrajinka's Heritage / N. Naumenko // Global Journal of Human Science: G. – 2021. – Volume 2. – Іssue 5. – Р. 40–45.