“УРИВКИ З ЛИСТА” ЛЕСІ УКРАЇНКИ: ВІРШОЗНАВЧІ ТА ПЕРЕКЛАДАЦЬКІ АСПЕКТИ

Випуск 61 (2021)

Н. Науменко
д-р філол. наук., проф., Національний університет харчових технологій, Київ

Анотація

Розглянуто фоніку, семантику, образність, віршовий лад верлібрового архітвору Лесі Українки “Уривки з листа” в контексті можливості його перекладу англійською мовою. Обумовлено, що гекзаметричний принцип Лесиного верлібру спонукає перекладача звертатися як до спільних для обох мов (інверсія, внутрішня рима, алітерація, асонанс), так і до характерних для англійського поетичного мовлення чинників (специфічний синтаксис, лексика, фразові дієслова як синоніми українських однокомпонентних дієслів різного стилю).

Ключові слова: поезія Лесі Українки, верлібр, переклад, фоніка, метр, образ, мова.

Файли для завантаження

Завантажити

DOI: https://doi.org/10.17721/2520-6346.2(61).90-100

Список використаної літератури

1. Вишневська Н. О. Лірика Лесі Українки. Текстологічне дослідження. Київ: Наукова думка, 1976. 295 с. 2. Гайнічеру О. І. Поезія і мистецтво перекладу. Київ: Дніпро, 1990. 144 с. 3. Жовтис А. Л. Проблема свободного стиха и эволюция стихотворных форм: автореф. дис. … д-ра филол. наук (10.01.08 – теория литературы). Киев, 1975. 45 с. 4. Кормилов С. Вільний вірш у Лесі Українки. Радянське літературознавство. 1979. № 9. С. 73–75. 5. Мірошниченко Л. П. Над рукописами Лесі Українки: нариси з психології творчості та текстології. Київ: Вид-во Інституту літератури імені Т. Шевченка, 2001. 263 с. 6. Науменко Н. В. Вільновіршова практика Лесі Українки в художній системі неоромантизму. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Філологія. 2019. № 40, т. 1. С. 67–71. 7. Россельс В. Эстафета слова. Москва: Искусство, 1982. 128 с. 8. Семенюк Г.Ф., Гуляк А.Б., Бондарева О.Є. Версифікація: Теорія і практика віршування: навч. посібник. Київ: ВПЦ "Київський університет", 2008. 303 с. 9. Сидоренко Г.К. Від класичних нормативів до верлібру. Київ: Вища школа, 1980. 184 с. 10. Ткаченко А.О. Мистецтво слова: Вступ до літературознавства: підручник для студентів гуманітарних спеціальних вищих закладів. Київ: ВПЦ "Київський університет", 2003. 448 с. 11. Українка Леся. Зібрання творів: у 12-ти т. Т. 1: Поезії / упоряд. та примітки Н. Вишневської. Київ: Наукова думка, 1975. 448 с. 12. Asselineau, R. L'Evolution de Walt Whitman. Après la premiere édition des Feuilles d'Herbe. Paris: Presses Universitaires de Paris, 1954. 567 p. 13. Knappert J. Indian Mythology: An Encyclopedia of Myth and Legend. London: Diamond Books, 1995. 288 p. 14. Naumenko N. Specifications of Free Verse Writing in Lesja Ukrajinka's Heritage. Global Journal of Human Science: G. Volume 21, issue 5. 2021. P. 40–45.