В ІМ’Я ПРИЙДЕШНІХ ПОКОЛІНЬ: ФЕНОМЕН ІВАНА ФРАНКА В ДИТЯЧІЙ ЛІТЕРАТУРІ

Архів, Випуск 49 (2017)

Анотація

Висвітлено внесок Івана Франка у становлення й розвиток української дитячої літератури, у цьому аспекті окреслено основні напрями його культурно-просвітницької, літературно-художньої діяльності. Зроблено акцент на авторській майстерності репрезентації актуальних тем і проблем у творах Івана Франка для і про дітей, що робить ці тексти позачасовими, ставить у ряд мистецьких явищ вищого ґатунку.

Ключові слова: українська література для і про дітей; феномен авторства; тема; проблема; мала проза.

Файли для завантаження

Завантажити

Список використаної літератури

1. Винарчук Т. Соціокультурні та національні вимоги українських освітян кінця ХІХ – початку ХХ століття / Т. Винарчук // Наукові праці історичного факультету Запорізького нац. ун-ту, 2009. – Вип. XXVII. – С. 55–58. 2. Євшан М. Іван Франко (Нарис його літературної діяльності) / М. Євшан // Євшан М. Критика ; Літературознавство ; Естетика / упоряд. Н. Шумило. – К., 1998. – С. 135–153. 3. Іванюк С. Література для дітей / С. Іванюк // Історія української літератури ХХ ст. : підручник : 2 кн. / ред. В. Дончик. – К. : Наук. думка, 1998. – Кн. 1. – С. 418–421. 4. Огар Емілія. Іван Франко – теоретик і практик в царині дитячої літератури [Електронний ресурс] / Емілія Огар. – Режим доступу: http://institutes.lnu. edu.ua/franko/wp-content/uploads/sites/7/ivan-franko-zbirnyk-2010-t02/118Emiliya_ Ehar.pdf. – Назва з екрана. 5. Тихолоз Н. Жанрові модифікації казки у творчості Івана Франка : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.01.01 "Українська література" / Н. Тихолоз. – Л., 2003. 6. Франко І. Грицева шкільна наука [Електронний ресурс] / І. Франко. – Режим доступу: http://www.ukrlib.com.ua/books/printthebook.php?id =27&bookid=9. – Назва з екрана. 7. Франко І. Малий Мирон / І. Франко // Франко І. Твори : у 2 т. – К. : Дніпро, 1981. – С. 69–75. 8. Франко І. Олівець [Електронний ресурс] / І. Франко. – Режим доступу: http://www.ukrlib.com.ua/books/printthebook.php?id=27&bookid=25. – Назва з екрана. 9. Франко І. Отець-гуморист / І. Франко // Франко І. Твори : у 2 т. – К. : Дніпро, 1981. – С. 388–415. 10. Франко І. Під оборогом / І. Франко // Франко І. Твори : у 2 т. – К. : Дніпро, 1981. – С. 415–432. 11. Франко І. Schönschreiben / І. Франко // Рідне слово. Українська дитяча література : хрестоматія : у 2 кн. / упоряд. З. Д. Варавкіної, А. І. Мовчун, М. Ф. Черній. – К. : Либідь, 1999. – Т. 1. – С. 280–283.