ВАРІАТИВНІСТЬ ГУБНИХ ПРИГОЛОСНИХ У МОВЛЕННІ ФІЛОЛОГІВ (на матеріалах відеомарафону #Сковорода300)

Випуск 63-2 (2022)

О. А. Касьянова, канд. філол. наук
Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ

Анотація

Подано артикуляційно-акустичний аналіз українських губних приголосних фонем /b/, /p/, /в/, /m/, /f/, здійсненого на матеріалах відеомарафону #Сковорода300, організованого кафедрою історії української літератури, теорії літератури та літературної творчості Навчально-наукового інституту філології КНУ імені Тараса Шевченка до 300-річчя українського філософа Григорія Сковороди. Звукові реалізацій губних приголосних фонем вивчено на матеріалі сучасного українського мовлення – малої соціальної групи – філологів.
Ключові слова: варіативність, фонема, звук, приголосний, губний, губно-губний, губно-зубний, сучасне українське мовлення, соціальна група, соціофонетика.

Файли для завантаження

Завантажити

DOI: https://doi.org/10.17721/2520-6346.2(63).77-87

Список використаної літератури

1. Амвросьев, А. П. Пластическая анатомия. – Минск: Вышэйшая школа, 2015. 167 с. 2. Анатомія людини у 3-х томах. Т. 1 – Київ: Нова Книга, 2010. 368 с. Режим доступу: https://pidruchniki.com/78335/meditsina/myazi_fastsiyi_golovi 3. Касьянова О. А. Артикуляційна та акустична характеристика звукових реалізацій української фонеми /m/ (за матеріалами експериментальнофонетичного дослідження. Science and Education a New Dimension. Philology, VI (53), Issue: 182, 2018 Nov. С. 18–24. 4. Касьянова О. А. Звукове поле фонеми /в/: комбінаторні та позиційні алофони. Мовні і концептуальні картини світу. 2015. Вип. 1. С. 324–336. Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mikks_2015_1_37 5. Касьянова О. А. Діапазон варіативності губних приголосних у сучасному українському мовленні (експериментально-фонетичне дослідження): дис. ... канд. філол. наук : 10.02.01 / Касьянова Олександра Андріївна; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. Київ, 2021. 423 арк. + Додаток. Додатки: арк. 250–423 (окремий том). 6. Общая фонетика / С.В. Кодзасов, О.Ф. Кривнова. Москва: РГГУ, 2001. 592 с. 7. Речь. Артикуляция и восприятие / Чистович Л. А., Кожевников В. А. – Москва, 1965. 241 с. 8. Labov, W. The social stratification of English in New York City, 2nd ed. Cambridge: Cambridge University Press. 2006. URL: https:// antroling.wikispaces.com/ file/view/Labov_The+social+ stratification+of+English+in+NYC.pdf 9. Sonesson B. The functional anatomy of speech organs. Manual of phonetics. Ed.by B. Malmberg. New-York-Amsterdam-London, 1974. Р. 45–76.