ВЗАЄМОДІЯ ЕЛЕМЕНТІВ ЗАХІДНОЇ ТА СХІДНОЇ ФІЛОСОФІЙ У ТВОРЧОСТІ ІВАНА КАРПЕНКА-КАРОГО

Випуск 60 (2021)

Н. В. Науменко
д-р філол. наук, проф., Національний університет харчових технологій, Київ

Анотація

З позицій культурологічного аналізу простежено взаємодію концептів західної та східної (передусім ведичної) філософії у творі Івана КарпенкаКарого “Хазяїн”. Шляхи інтерпретації західної парадигми філософічної лектури письменника досліджено паралельно з їхніми гіпотетичними типологічними збігами зі східними мотивами, сюжетами, максимами і реаліями як складниками художнього світу п’єси (мовою та поведінкою персонажів, їхнім природним і речовим оточенням). Відтак кореляції мотивів різних філософій утверджено як вияви діалогу автора зі східною та західною культурою на архетипному рівні – через осмислення філософем у їхній символічній сув’язі та надання їм нових конотацій на українському ґрунті.

Ключові слова: творчість І. Карпенка-Карого, західна філософія, східна філософія, комедія, мотив, символ, інтерпретація

Файли для завантаження

Завантажити

DOI: https://doi.org/10.17721/2520-6346.60.146-160

Список використаної літератури

1. Агниваса А. Введение в Аюрведу / пер. с англ. Москва: Профит-Стайл, 2011. 160 с. 2. Єфремов С. Іван Карпенко-Карий. Єфремов С. Статті. Наукові розвідки. Монографії. Київ: Наукова думка, 2002. С. 319–395. 3. Івашків В. Іван Карпенко-Карий: життя і творчість. Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2011. 192 с. 4. Ильин В. Философия богатства: человек в мире денег. Киев: Знання України, 2005. 719 с. 5. Истархов В. Удар русских Богов. Харьков: Світовид, 2005. 480 с. 6. Карма Йонтен Дордже Абхинанда дас. Логика ведических мистерий. Мудрость Древней Индии как руководство к жизни / пер. с англ. Москва: АСТ: Восток-Запад, 2005. 223 с. 7. Карпенко-Карий І. Хазяїн: вибр. п'єси. Харків: Фоліо, 2006. 317 с. 8. Ковалів Ю. Історія української літератури: в 10 т. Т. 2: У пошуках іманентного сенсу. Київ: ВЦ "Академія", 2013. 624 с. 9. Науменко Н. Мотиви ведичної філософії в драматургії Івана КарпенкаКарого. Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського. Серія: Філологія. Соціальні комунікації. Т. 31 (70), № 3, ч. 2. 2020. С. 129–136. 10. Невідомий Іван Тобілевич (Карпенко-Карий): листи, п'єси / упоряд., вст. ст. С. Бронза. Кіровоград: Імекс-ЛТД, 2012. 576 с. 11. Панченко В. "Він був одним із батьків українського театру…" Театр як Доля: Іван Тобілевич (Карпенко-Карий) / упоряд. О.В. Чуднов. Кіровоград: Імекс-ЛТД, 2012. С. 309–328. 12. Свамі Вішнудевананда. Повна ілюстрована книга з йоги / пер. з англ. Київ: Здоров'я, 1992. 192 с. 13. Свербілова Т., Малютіна Н., Скорина Л. Від модернізму до авангарду: жанрово-стильова парадигма української драматургії першої третини ХХ століття. Черкаси: Брама, 2009. 589 с. 14. Таранов П. Анатомия мудрости: 120 философов: В 2 т. Т. 2. Симферополь: Реноме, 1997. 624 с. 15. Шейнина Е. Энциклопедия символов. Харьков: Торсинг, 2002. 591 с. 16. Юнг К.-Г. Дух в человеке, искусстве и литературе / науч. ред. перевода В.А. Поликарпов. Минск: Харвест, 2003. 384 с. 17. Indian Philosophy Schools. URL: https://www.clearias.com/indianphilosophy-schools/ Дата звернення: 16.07.2019.