ЖАНРОВА ПАРАДИГМА СУЧАСНОЇ КОРЕЙСЬКОЇ МАЛОЇ ПРОЗИ

Архів, Випуск 48-2 (2017)

Анотація

Зроблено спробу проаналізувати сучасну корейську малу прозу, зокрема синхронічний і діахронічний аспекти її розвитку. Розглянуто змістовотематичне наповнення й особливості жанрової парадигми.

Ключові слова: сучасна корейська література, мала проза, жанрова
специфіка, новела, оповідання.

Файли для завантаження

Завантажити

Список використаної літератури

1. Бурлакова І. В. Генологія малої прози і питання жанровизначальних та жанророзподільчих чинників [Електронний ресурс] // Проблеми поетики: зб. наук. праць. – К., 1999. Режим доступу від 12.03.2016: http://www.infolibrary.com.ua/books-text-10721.html. 2. Ісаєва Н. С. Жанрова система сяошо (класичний період ІІІ–ХІХ ст.) / Н. С. Ісаєва : навч. посіб. – К., 2008. 3. Елисеев Д. Д. Корейская средневековая литература пхэсоль (некоторые проблемы происхождения и жанра) : автореф. дисс. канд. филол. наук / Д. Д. Елисеев. – Л., 1966. 4. Классическая проза Дальнего Востока. – М., 1975. 5. Літературознавча енциклопедія : у 2 т. / автор-укладач Ю. І. Ковалів. – К., 2007. – Т. 1. 6. Никитина М. И. Очерки истории корейской литературы до XIV в. / М. И. Никитина, А. Ф. Троцевич. – М., 1969. 7. Словник української мови : у 11 т. – К., 1971. – Т. 2. – С. 508. 8. Тамарченко Н. Д. Теория художественного дискурса. Теоретическая поэтика. Теория литературы : учеб. пос. / Н. Д. Тамараченко, В. И. Тюпа, С. Н. Бройтман. – М., 2004. – Т. 1. 9. Ткаченко А. О. Мистецтво слова: вступ до літературознавства : підручник / А. О. Ткаченко ; 2-ге вид., випр. і доп. – К., 2003. 10. Троцевич А. Ф. История корейской традиционной литературы (до XX в.) / А. Ф. Троцевич. – СПб., 2004. 11. Lohafer S. Short Story Theories at a Crossroads / Susan Lohafer. – Baton Rouge, 1990. 12. Matthews B. The Philosophy of the Short-Story / Brander Matthews // Short Story Theories; [ed. by Charles May]. – Ohio: Ohio UP, 1976. – P. 52–59. 13. May C. Prolegomenon to a Generic Study of the Short Story / Charles May // Studies in Short Fiction. – 1996. – Vol. 33. – № 4. – P. 461–473. 14. Milhorn Н. Т. Writing Genre Fiction: AGuidetotheCraft / Howard T. Milhorn. – US, 2006. 15. Patea V. Short Story Theories : A Twenty-First-Century Perspective / Viorica Patea. – Amsterdam, 2012. 16. Poe E. A. The tale proper/ American Literary essays. – N. Y., 1960. – Р. 229–301. 17. ReidI. The Short Story: Critical Idiom / Ian Reid. – London, 1991. 18. Stern J. Micro Fiction: An Anthology of Fifty Really Short Stories / Jerome Stern. – N. Y., 1996. 19. 권영민.한국현대문학사.– 민음사, 1991. – 441쪽. 20. 한승억. 현대소설의이해. – 집문당, 1998. – 294쪽. 21. 현길언. 한국현대소설론.– 태학사, 2002. – 389 쪽. 22. 표준국어대사전. 두산동아, 1999. – 7308쪽. 23. 이재선. 현대한국소설사 (1945-1990). –민음사, 1991. –제2장. – 504쪽.