ЖАНРОВИЙ ЗМІСТ І ПРОБЛЕМАТИКА ЩОДЕННИКІВ ЛІТЕРАТОРІВ XIX СТОЛІТТЯ

Архів, Випуск 59 (2020)

Є. М. Лебідь-Гребенюк
канд. філол. наук, наук. співроб., Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України, Київ

Анотація

Досліджено жанрові особливості щоденників П. Куліша, О. Нікітенка і Т. Шевченка. Детально розглянуто особливості авторських наративних стратегій у текстах, орієнтація на конкретного реципієнта. Осмислено погляди письменників на мову, творчу працю, релігію, авторецепцію власної творчості тощо.

Ключові слова: щоденник, жанр, наратив, ідіостиль, реципієнт, авторська інтенція.

Файли для завантаження

Завантажити

DOI: https://doi.org/10.17721/2520-6346.1(59).99-112

Список використаної літератури

Бондар Ю. Жанрова гетерогенність щоденникового тексту П. Куліша [Електронний ресурс] / Ю. Бондар // Вісн. Луган. нац. ун-ту ім. Т. Шевченка. Філол. науки. – 2013.– № 22.– С. 76–82. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua /UJRN/vluf_2013_22_10. – Назва з екрану. – Дата перегляду: 11.02.16. Бондар Ю. Пантелеймон Куліш як майстер мемуарної прози [Електронний ресурс] / Ю. Бондар // Література в контексті культури. – 2014. – Вип. 24(1). – С. 19–29. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/lvk_2014_24(1)__– Назва з екрану. – Дата перегляду: 11.02.16. Єфремов С. Літературно-критичні статті / С. Єфремов. – К., 1993. – 351 с. Куліш П. Щоденник / П. Куліш ; вступ. слово, упоряд. тексту, приміт. С. М. Кіржаєва. – К., 1993. – 87 с. Никитенко А. Дневник : у 3 т. / А. Никитенко. – М., 1955. – Т. 1. – 542 с. Полонский А. Травелог и его место в современной журналистике / А. Полонский // Вест. ТвГУ. Серия "Филология". – 2015. – № 1. – С. 207–215. Рубчак Б. Живописаний Шевченко ("Журнал" як текст) / Б. Рубчак // Світи Тараса Шевченка : зб. ст. до 175-річчя з дня народження поета / ЗНТШ: Філологічна секція. – Нью-Йорк, 1991. – Т. 214. – С. 65–90. Філософський енциклопедичний словник / ред. кол. : В. І. Шинкарук, Є. К. Бистрицький, М. О. Булатов та ін. – К., 2002. – 741 с. Шевченко Т. Повне зібрання творів : у 12 т. / Т. Шевченко. – К., 2001. – Т. 5. – 496 с.; Ponsonby A. English Diaries : A Review of English Diaries from the Sixteenth to the Twentieth Century with an Introduction on Diary Writing / A. Ponsonby. – London, 1923. – 192 p.